VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4021/VPCP-KGVX
V/v Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 4359/BTTTT-THH ngày 31 tháng 12 năm 2015 và văn bản số 1153/BTTTT-THH ngày 14 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát kỹ dự thảo Nghị định, bảo đảm tháo gỡ tối đa các vấn đề vướng mắc trong quy trình đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin theo tinh thần của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
- Hội Tin học Việt Nam;
- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, KHTC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3b).HMT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4021/VPCP-KGVX năm 2016 về ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 4021/VPCP-KGVX Ngày ban hành 27/05/2016
Ngày có hiệu lực 27/05/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4021/VPCP-KGVX năm 2016 về ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close