Văn bản "Công văn 421/BHXH-KHTC năm 2008 thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/07.2013 và được thay thế bởi Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 08/01/2014

BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số : 421/BHXH-KHTC 
V/v Thông báo mức xử lý vi phạm về đóng BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi : - Bảo hội xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo mức xử lý vi phạm đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nêu tại khoản 3 điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội là 8,76%/năm.

Mức phạt nầy áp dụng từ ngày 01/02/2008.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện.

 

 

Nơi nhận : 
- Như trên 
- Tổng giám đốc, phó TGĐ (để b/c)
- Ban Thu, Kiểm tra BHXH VN (đã ký)
- Lưu VT, KH-TC (02b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Phước Tường

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/07/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 421/BHXH-KHTC năm 2008 thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 421/BHXH-KHTC Ngày ban hành 26/02/2008
Ngày có hiệu lực 26/02/2008 Ngày hết hiệu lực 26/07/2013
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 421/BHXH-KHTC năm 2008 thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close