BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5233/BHXH-CSXH
V/v thu hồi phôi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã phát trước ngày Thông tư số 56/2017/TT-BYT có hiệu lực

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Công an nhân dân.

Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT (Thông tư số 56/2017/TT-BYT) quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018, trong đó, không quy định trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN) đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; việc cấp và quản lý GCN được quy định cụ thể tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT thuộc trách nhiệm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tổ chức thực hiện như sau:

1. Thu hồi phôi GCN do cơ quan BHXH phát hành chưa sử dụng hết còn lưu trữ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cuống phôi; phôi sai, hỏng để lưu trữ hoặc hủy theo quy định xong trước ngày 31/01/2019. Thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn từ ngày 01/01/2019 không sử dụng phôi GCN do cơ quan BHXH cấp trước đây để cấp GCN cho người lao động khi đi khám bệnh, chữa bệnh; các chứng từ sử dụng phôi GCN này sẽ không có giá trị pháp lý để thanh toán các chế độ BHXH theo quy định.

2. Trước ngày 31/12/2018 hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc đăng ký và đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 23; Điểm c, d, Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT bao gồm: Giấy phép hoạt động, phạm vi cấp GCN; Mẫu dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là pháp nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Mẫu dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chữ ký của người hành nghề được phép ký GCN đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Giấy ủy quyền người ký thay thủ trưởng đơn vị và khi tha y đổi các thông tin như: Biến động tăng, giảm người hành nghề được phân công ký GCN tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân; thay đổi mẫu dấu; phân công lại người được ủy quyền ký thay thủ trưởng, thay đổi phạm vi cấp GCN của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam xây dựng chuyên mục “Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp GCN” trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam để tiếp nhận và quản lý thông tin theo quy định tại Khoản 2 nêu trên của văn bản này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Y tế; LĐTBXH;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5233/BHXH-CSXH năm 2018 về thu hồi phôi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã phát trước ngày Thông tư 56/2017/TT-BYT có hiệu lực do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 5233/BHXH-CSXH Ngày ban hành 13/12/2018
Ngày có hiệu lực 13/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5233/BHXH-CSXH năm 2018 về thu hồi phôi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã phát trước ngày Thông tư 56/2017/TT-BYT có hiệu lực do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close