BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/BXD-GĐ
V/v báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự của Ủy ban Tư pháp Quốc hội tại Văn bản số 1756/KH-UBTP14 ngày 20/02/2019; theo chức năng quản lý nhà nước về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn với các nội dung chính như sau:

1. Đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1.1. Thống kê, đánh giá số vụ việc giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn từ năm 2013 đến năm 2018: số vụ việc đã trưng cầu giám định, số vụ việc đã thực hiện, số vụ việc chưa thực hiện, số vụ việc không hoàn thành đúng thời hạn giám định (Theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Văn bản này).

1.2. Thống kê số lượng giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng, tổ chức giám định tư pháp xây dựng công lập trên địa bàn tỉnh đến thời điểm báo cáo (Theo mẫu tại phụ lục kèm theo Văn bản này).

1.3. Đánh giá chất lượng hoạt động của các giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng, tổ chức giám định tư pháp xây dựng công lập trên địa bàn.

1.4. Công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp xây dựng từ năm 2013 đến năm 2018.

1.5. Công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp xây dựng; việc phối hợp với Bộ, Ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức hoạt động giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn từ năm 2013 đến năm 2018 (nêu số liệu cụ thể).

1.6. Những vướng mắc, hạn chế cần được tháo gỡ trong hoạt động giám định tư pháp và nguyên nhân.

2. Kiến nghị, đề xuất

2.1. Kiến nghị, đề xuất liên quan đến tổ chức thực hiện pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự.

2.2. Kiến nghị, đề xuất về sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp.

Báo cáo về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/4/2019 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Tư pháp Quốc hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Tư pháp Quốc hội (để b/c);
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, CGĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 535/BXD-GĐ ngày 21 tháng 3 năm 201 9 của Bộ Xây dựng)

1. Thống kê số lượng giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng, tổ chức giám định tư pháp xây dựng công lập trên địa bàn

1.1. Danh sách giám định viên tư pháp xây dựng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Kinh nghiệm (1)

Thông tin liên hệ (2)

Nội dung đăng ký giám định (3)

Loại công trình (4)

…………………….

….

…..

………..

…………..

……………………….

………….

1.2. Danh sách người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Kinh nghiệm (1)

Thông tin liên hệ (2)

Nội dung đăng ký giám định (3)

Loại công trình (4)

……………………..

….

…..

……………………

……………….

………………………

…………….

1.3. Danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng:

TT

Tên tổ chức

Kinh nghiệm (1)

Thông tin liên hệ (2)

Nội dung đăng ký giám định (3)

Loại công trình (4)

…..

………………………

……………

………………………..

………………………….

………………….

1.4. Danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng công lập:

TT

Tên tổ chức

Kinh nghiệm (1)

Thông tin liên hệ (2)

Nội dung đăng ký giám định (3)

Loại công trình (4)

……………..

……………..

……………………..

……………………………….

…………….

Ghi chú:

(1) Kinh nghiệm: ghi thời gian được công bố (ngày....tháng...năm....) hoặc Quyết định bổ nhiệm/công bố số ... ngày.. ..tháng...năm....

(2) Địa chỉ, số điện thoại, số fax liên hệ.

(3) Nội dung đăng ký giám định gồm:

- Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình.

- Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

- Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

- Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

(4) Loại công trình đăng ký giám định gồm: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật.

2. Thống kê, đánh giá số vụ việc giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn từ năm 2013 đến năm 2018

Đánh giá kết quả thực hiện

Đánh giá về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện

TT

Năm

Nội dung trưng cầu giám định

Cơ quan trưng cầu giám định

Thời gian trưng cầu

Thời gian cơ quan trưng cầu đề nghị hoàn thành kết luận giám định

Cơ quan thực hiện giám định

Thời gian thực tế hoàn thành kết luận giám định

Đánh giá kết quả thực hiện

Đánh giá về tiến độ thực hiện (nhanh, chậm so với thời gian cơ quan trưng cầu đề nghị hoàn thành kết luận giám định), nguyên nhân chậm (nếu có)

1

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 535/BXD-GĐ năm 2019 về báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 535/BXD-GĐ Ngày ban hành 21/03/2019
Ngày có hiệu lực 21/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 535/BXD-GĐ năm 2019 về báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close