VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9151/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trong chuyến đi thăm và làm việc với tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi các Bộ:

Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngoại giao, Quốc phòng.

Về một số kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn tại Thông báo số 77-TB/VPTW ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng (sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ, ngành, cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xem xét, xử lý theo quy định; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền:

1. Về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới được linh hoạt, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh về xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất; tổ chức hội đàm cấp Trung ương để mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc và công tác kiểm dịch để tăng khả năng thông quan: Giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao.

2. Về việc sửa đổi các quy định liên quan đến điều tiết các khoản thu của các chi nhánh doanh nghiệp Trung ương và doanh nghiệp ngoài tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Lạng Sơn (theo Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách năm 2015): Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

3. Về cơ chế, chính sách cho dân quân tự vệ: Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

4. Về cơ chế chung để triển khai thực hiện việc thống nhất quản lý lao động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

5. Về cơ chế chính sách riêng hỗ trợ các xã an toàn khu (phát triển kết cấu hạ tầng, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử và nâng cao đời sống nhân dân vùng căn cứ cách mạng. Quan tâm bố trí vốn để đầu tư, tôn tạo khu di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn và phát triển kinh tế - xã hội vùng An toàn khu Bắc Sơn; đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

6. Về nghiên cứu, bổ sung quy định việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với thân nhân người nhiễm chất độc da cam; điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ: Giao Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

7. Về sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan đến tổ chức bộ máy các cơ quan cụ thể như Hội đồng nhân dân các cấp chỉ cần 01 Phó Chủ tịch: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: KTTH, KGVX, NC, CN, TCCV, NN, PL, VPBCSĐCP, TGĐ Cổng TTĐT
- Lưu: VT, QHĐP(3). Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5528/TCHQ-TXNK năm 2018 áp dụng chính sách thuế tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5528/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5528/TCHQ-TXNK năm 2018 áp dụng chính sách thuế tự vệ do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close