VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3621/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện kết luận của UBTVQH tại PH thứ 33

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: các Bộ, cơ quan ngang bộ.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33 (văn bản số 2712/TB-TTKQH ngày 24 tháng 4 năm 2019), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo, hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

2. Về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên:

Giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo, hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

3. Về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia:

Giao Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với Ủy ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.

4. Về dự án Luật Thư viện:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Luật, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

5. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

Giao Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

6. Về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam:

Giao Bộ Công an tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

7. Về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi):

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

8. Về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đoàn Giám sát của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp, hoàn thiện Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

9. Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019:

a) Các Bộ, cơ quan ngang bộ cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; khẩn trương khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các đạo luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương chuẩn bị hồ sơ các dự án có trong Chương trình theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; khắc phục triệt để tình trạng chậm gửi hồ sơ dẫn đến phải điều chỉnh chương trình.

b) Giao Bộ Tư pháp phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7.

c) Giao Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Nhà ở theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2019.

10. Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Báo cáo gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 đúng quy định.

11. Về danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương và việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện lại Tờ trình của Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 5 năm 2019 trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện (kèm theo bản chụp Thông báo số 2712/TB-TTKQH ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: Tổng Thư ký QH; Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, CN, NN, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3621/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 3621/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 03/05/2019
Ngày có hiệu lực 03/05/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3621/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close