TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5835/TXNK-CST
V/v xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1668/HQCT-NV ngày 18/9/2018 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình của Công ty TNHH Minh Đăng. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 03/5/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2378/TCHQ-TXNK về xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình của Công ty TNHH Minh Đăng. Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ thực hiện theo nội dung công văn số 2378/TCHQ-TXNK nêu trên và thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ thuế và tiền chậm nộp đã được quy định tại Luật Quản lý thuế, Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5835/TXNK-CST năm 2018 xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 5835/TXNK-CST Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung


Công văn 5835/TXNK-CST năm 2018 xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

 

Mục lục

Mục lục

Close