BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/TCT-KK
V/v xử lý và trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại ô tô Thế hệ mới

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/02/2019, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1307/VPCP-ĐMDN ngày 18/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Ô tô Thế hệ mới (sau đây gọi là Công ty), mã số thuế 0106875869 phản ánh về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế xin báo cáo như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 600/TCT-KK ngày 26/02/2019 gửi Chi cục Thuế quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội đề nghị báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu của Công ty.

Ngày 28/02/2019, Chi cục Thuế quận Đống Đa có công văn số 3443/CCT-KTr1 báo cáo xử lý vướng mắc của Công ty, theo đó, do chưa nắm rõ các quy định về giải thể doanh nghiệp nên Công ty có công văn số 01/GGT-HH ngày 15/1/2019 gửi đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau khi được Chi cục Thuế quận Đống Đa hướng dẫn về chính sách thuế, Công ty có công văn số 02/THM ngày 28/02/2019 xin rút lại công văn số 01/GGT-HH nêu trên và thực hiện theo các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Văn phòng Chính phủ đóng hồ sơ theo dõi đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Ô tô Thế hệ mới.

Tổng cục Thuế đề nghị Văn phòng Chính phủ đóng hồ sơ theo dõi đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Ô tô Thế hệ mới.

(Công văn số 3443/CCT-KTr1 ngày 28/02/2019 của Chi cục Thuế quận Đống Đa và công văn số 02/THM ngày 28/2/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Ô tô Thế hệ mới gửi kèm theo).

Tổng cục Thuế báo cáo Văn phòng Chính phủ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Công ty Cổ phần Thương mại Ô tô Thế hệ mới;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Chi cục Thuế quận Đống Đa;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 807/TCT-KK năm 2019 về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 807/TCT-KK Ngày ban hành 13/03/2019
Ngày có hiệu lực 13/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 807/TCT-KK năm 2019 về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close