VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8554/VPCP-V.I
V/v kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1411/BC-TTCP ngày 23 tháng 8 năm 2018 về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 3020/BC-TTCP ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ và Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1411/BC-TTCP ngày 23 tháng 8 năm 2018; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tổ chức thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, không để công dân tập trung khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
-  Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng; các Vụ: TH, NN CN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), XL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8554/VPCP-V.I năm 2018 về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8554/VPCP-V.I Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 07/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8554/VPCP-V.I năm 2018 về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close