VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8757/VPCP-KTTH
V/v mua cổ phần của cổ đông Nhà nước khi VNA tăng vốn điều lệ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 8627/BTC-TCDN ngày 19 tháng 7 năm 2018), Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 506/BGTVT-QLDN ngày 19 tháng 7 năm 2018), ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 2958/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 8 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5715/BKHĐT-PTDN ngày 17 tháng 8 năm 2018) về việc thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước khi Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần (VNA) phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên (Bản chụp kèm theo) báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018 để thảo luận, quyết nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b. ).S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8757/VPCP-KTTH năm 2018 về mua cổ phần của cổ đông Nhà nước khi VNA tăng vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8757/VPCP-KTTH Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8757/VPCP-KTTH năm 2018 về mua cổ phần của cổ đông Nhà nước khi VNA tăng vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close