VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9090/VPCP-TCCV
V/v dự tho Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Tờ trình số 61/TTr-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017, số 11/TTr-BTTTT ngày 07 tháng 3 năm 2018, số 31/TTr-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Bổ sung Báo điện tử Chính phủ vào dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

2. Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hoàn thiện Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TCCB, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9090/VPCP-TCCV năm 2018 về dự thảo Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9090/VPCP-TCCV Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9090/VPCP-TCCV năm 2018 về dự thảo Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close