VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9312/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện kết luận về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 27 UBTVQH

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 27 (Thông báo số 2231/TB-TTKQH ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đồng thời cập nhật số liệu và tình hình thực hiện đến ngày 15 tháng 9 năm 2018, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ theo ngành, lĩnh vực việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn (các Báo cáo đã gửi thẩm tra theo yêu cầu tại Kế hoạch số 258/KH-UBTVQH14 ngày 23 tháng 3 năm 2018).

Báo cáo gửi Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra trước ngày 30 tháng 9 năm 2018; gửi Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội (theo quy định về tài liệu kỳ họp).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBTVQH;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- TTKQH;
- VPQH: Vụ PVHĐGS;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg; các Cục, Vụ: KSTT, CN, KGVX, KTTH, NN, PL, TCCV, TH, TKBT, V.I; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (2b).NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9312/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện kết luận về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9312/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9312/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện kết luận về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close