VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9405/VPCP-CN
V/v thẩm định điều chỉnh cục bộ QHC thành phố Hạ Long khu vực phía Tây thành phố Hạ Long.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 5516/TTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018, ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6136/BKHĐT-KCHTĐT ngày 31 tháng 8 năm 2018), Giao thông vận tải (văn bản số 9482/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4649/BTNMT-KHTC ngày 29 tháng 8 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 6865/BNN-KH ngày 04/9/2018), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 4018/BVHTTDL-KHTC ngày 04 tháng 9 năm 2018) và Bộ Quốc phòng (văn bản số 9736/BQP-TM ngày 01 tháng 9 năm 2018) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (khu vực phía Tây thành phố Hạ Long thuộc các phường: Đại Yên, Hà Khẩu, thành phố Hạ Long), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng nghiên cứu ý kiến của các Bộ nêu trên để thẩm định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long khu vực phía Tây thành phố Hạ Long thuộc các phường: Đại Yên, Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản trên, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, QP, GTVT, TN&MT, VH, TT&DL, NN&PTNT;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9405/VPCP-CN năm 2018 thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hạ Long khu vực phía Tây thành phố Hạ Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9405/VPCP-CN Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9405/VPCP-CN năm 2018 thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hạ Long khu vực phía Tây thành phố Hạ Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close