VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9855/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 3808/UBND-QHXD ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đối với khu vực xã Linh Sơn, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, TN&MT, VH, TT&DL;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9855/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9855/VPCP-CN Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9855/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close