THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 và Công văn số 1855/UBND-NC ngày 13 tháng 4 năm 2018, 4257/UBND-NC ngày 17 tháng 7 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3578/BNN-QLDN ngày 14 tháng 5 năm 2018, 6387/BNN-QLDN ngày 17 tháng 8 năm 2018), Giao thông vận tải (Công văn số 4732/BGTVT-QLDN ngày 08 tháng 5 năm 2018, 8734/BGTVT-QLDN ngày 09 tháng 8 năm 2018), Xây dựng (Công văn số 1071/BXD-QLDN ngày 11 tháng 5 năm 2018, 1987/BXD-QLDN ngày 13 tháng 8 năm 2018), Tài chính (Công văn số 5639/BTC-TCDN ngày 15 tháng 5 năm 2018, 9730/BTC-TCDN ngày 14 tháng 8 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3130/BKHĐT-PTDN ngày 14 tháng 5 năm 2018, 5528/BKHĐT-PTDN ngày 13 tháng 8 năm 2018), Tư pháp (Công văn số 1670/BTP-PLDSKT ngày 17 tháng 5 năm 2018, 2942/BTP-PLDSKT ngày 09 tháng 8 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 04 đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Trung tâm Giống cây trồng thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020; chuyển Ban Quản lý cảng cá Bình Định thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo 05 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần.

3. Sau khi cổ phần hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước)./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: GTVT, XD, TC, KH&ĐT, TP, NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Hòa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1129/TTg-ĐMDN năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1129/TTg-ĐMDN Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1129/TTg-ĐMDN năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close