Văn bản "Công văn số 2412/BHXH-CĐCS về việc thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/07.2013 và được thay thế bởi Quyết định 832/QĐ-BHXH năm 2013 Phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 26/07/2013

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2412/BHXH-CĐCS
V/v Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tại công văn số 18/BHXH ngày 15/7/2008, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về thủ tục hồ sơ giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tử tuất để Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 1/9/2008 (căn cứ ngày ký quyết định của Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng), Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng sử dụng các mẫu hồ sơ giải quyết hưởng BHXH kèm theo công văn này gồm:

- Quyết định hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, một lần (mẫu số 03A-HBQP, 03B-HBQP, 03C-HBQP và mẫu số 03D-HBQP);

- Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 07A-HBQP, 07B-HBQP và mẫu số 07C-HBQP);

- Quyết định hưởng chế độ tử tuất hàng tháng, một lần (mẫu số 08A1-HBQP, 08B1-HBQP);

- Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ BHXH tương ứng với từng loại chế độ hưởng BHXH (mẫu số 04A-HBQP, 04B-HBQP, 04C-HBQP, 04D-HBQP, 04E-HBQP và mẫu số 04G-HBQP). Trong đó, trưởng phòng Chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng được ký thừa lệnh Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng vào bản Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ BHXH.

- Công văn đề nghị giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mẫu số 05A-HBQP và mẫu số 05B-HBQP);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (mẫu số 09-HBQP);

- Mẫu Giấy giới thiệu trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lương hưu và trợ cấp tuất hàng tháng (mẫu số 17A-HBQP, 17B-HBQP và mẫu số 17C-HBQP).

2. Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết không có Bản điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính hưởng BHXH theo mẫu số 06-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết chuyển đến hưởng tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố được sử dụng Giấy giới thiệu trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lương hưu và trợ cấp tuất hàng tháng theo mẫu số 17A-HBQP, 17B-HBQP, 17C-HBQP kèm theo công văn này (không có Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo mẫu C77-HD ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khi tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết chuyển đến thì thực hiện chi trả chế độ. Trường hợp kiểm tra thấy sai sót, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có công văn báo cáo kèm theo bản sao hồ sơ gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xem xét giải quyết.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn này triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CĐCS.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/07/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 2412/BHXH-CĐCS về việc thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 2412/BHXH-CĐCS Ngày ban hành 30/07/2008
Ngày có hiệu lực 30/07/2008 Ngày hết hiệu lực 26/07/2013
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn số 2412/BHXH-CĐCS về việc thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close