VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5893/VPCP-QHQT
V/v phản ánh của báo Pháp luật đưa tin về Dự án khu đô thị kinh tế mở Long Hưng

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 4813/UBND-CNN ngày 16 tháng 5 năm 2018) về phúc đáp phản ánh của báo Pháp luật đưa tin về Dự án khu đô thị kinh tế mở Long Hưng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sớm công khai trả lời báo chí về nội dung báo Pháp luật phản ánh, tổ chức đối thoại với sự tham gia của các cơ quan liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Liên hiệp HTX DVNN Tổng hợp Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, CN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)M.A

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 5893/VPCP-QHQT năm 2018 về việc phản ánh của báo Pháp luật đưa tin về Dự án khu đô thị kinh tế mở Long Hưng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 5893/VPCP-QHQT Ngày ban hành 21/06/2018
Ngày có hiệu lực 21/06/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 5893/VPCP-QHQT năm 2018 về việc phản ánh của báo Pháp luật đưa tin về Dự án khu đô thị kinh tế mở Long Hưng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close