ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 308/QĐ-TTG NGÀY 13/3/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN ĐẾN NĂM 2020”

Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát triển hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên cơ sở hiện trạng, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng nội dung chương trình phù hợp đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân địa phương; đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, ứng dụng số hóa trong sản xuất, lưu trữ và truyền dẫn các chương trình phát thanh của hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở (đài xã).

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020

- 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất Chương trình phát thanh.

- 100% người làm việc tại cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

- 100% cơ sở truyền thanh cấp xã (Đài truyền thanh cấp xã) hoạt động đúng quy chuẩn và Quy hoạch của Chính phủ, tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Nội dung: Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức, người lao động của các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và đề xuất của địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán kinh phí và tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức, người lao động của các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh hiệu quả, thiết thực.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020 và những năm tiếp theo.

2. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng, nâng cao chất lượng chương trình

a) Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng, nâng cao chất lượng chương trình đài Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình phát thanh số cho hệ thống các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đảm bảo đồng bộ với thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, bài các chương trình đã phát.

- Bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, cơ sở với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn.

- Bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các Chương trình khuyến nông khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có thêm kiến thức áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các Chương trình phát thanh, xây dựng cơ chế thu nhận và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác.

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020 và những năm tiếp theo.

b) Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đài truyền thanh cấp xã không đạt quy chuẩn, không đúng quy hoạch để tiếp được sóng của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

- Đầu tư, nâng cấp để chuyển đổi các Đài truyền thanh cấp xã không đạt quy chuẩn, không đúng quy hoạch gây can nhiễu cho mạng thông tin vô tuyến (thông tin di động và hàng không) theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch truyền dẫn, phát sóng đến năm 2020.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đài truyền thanh cấp xã để 100% xã tiếp được sóng của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các xã thuộc kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện và Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực III, thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020 và những năm tiếp theo.

3. Sắp xếp, sáp nhập Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn

- Nội dung: Thực hiện sắp xếp, sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn các huyện, thành phố theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Nghị Quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 5/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch từ ngân sách nhà nước được bố trí hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Chú trọng lồng ghép kinh phí thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác (nếu có) đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở truyền thanh cấp xã để tham mưu UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đối với các Đài truyền thanh xã không đạt quy chuẩn, không đúng quy hoạch tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì đôn đốc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

2. Sở Nội vụ

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Theo dõi đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng Đề án Hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán; dự án đầu tư triển khai các nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố tổ chức sắp xếp, sáp nhập Đài truyền thanh - Truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng chương trình sản xuất ở địa phương của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

6. UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai việc sáp nhập Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn theo quy định hiện hành.

- Xây dựng phương án đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng, nâng cao chất lượng chương trình đài Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đảm bảo hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VXbnt672;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu 125/KH-UBND Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ngãi Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Mục lục

Mục lục

Close