ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/KH-UBND

Hà Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 930/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trong toàn tỉnh về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trong công cuộc góp sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo Việt Nam.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, đặc biệt là đối với địa phương biên giới miền núi, không có đường biển cũng không có hải đảo như Hà Giang.

Việc triển khai thực hiện phải tuân thủ đúng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền phải được triển khai từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương, hình thức.

II. MỤC TIÊU

- Mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền tới người dân các địa phương về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- 100% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường học THPH, THCS; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản của địa phương; cán bộ Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, thành phố; Đài Truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển đảo Việt Nam.

- 100% học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

III. NỘI DUNG

- Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

- Tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

- Tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế từ biển, phát triển du lịch biển, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trên biển, mở rộng hợp tác quốc tế các vấn đề về biển, các chính sách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển, chính sách hỗ trợ ngư dân, bảo vệ sinh kế cho người dân vùng biển...

- Tuyên truyền những hoạt động, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Hà Giang, tấm lòng của người dân Hà Giang hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc thông qua các phong trào “Hướng về biển đảo quê hương”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Chung sức vì biển, đảo”...; Giáo dục lòng yêu nước, sẵn sàng xung kích xây dựng bảo vệ chủ quyền biển, đảo và Tổ quốc.

- Thông tin tuyên truyền về nội dung Chương trình phối hợp số 42-CtrPH/TU-ĐUQCHQ ngày 03/8/2018 của Tỉnh ủy Hà Giang với Đảng ủy Quân chủng Hải Quân, về phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

- Tuyên truyền biển đảo Việt Nam qua tem bưu chính. Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở.

- Xây dựng chương trình Kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Biên soạn, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.

- Mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo.

- Xây dựng phần mềm tuyên truyền biển, đảo Việt Nam.

IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng:

Là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang; cán bộ công chức viên chức, sinh viên, học sinh và người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Phạm vi, thời gian thực hiện:

- Trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Kế hoạch triển khai thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách của tỉnh bảo đảm đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương.

2. Các huyện, thành phố bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương. Các đơn vị thuộc UBND các huyện, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hằng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình UBND các huyện, thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và trạm truyền thanh cấp xã thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, công chức các sở, ngành; Giáo viên; Học sinh, sinh viên và UBND các huyện, thành phố; cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã phường, thị trấn.

- Theo dõi, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, thu hồi sách, xuất bản phẩm có thông tin sai lệch về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nội dung Chương trình số 42-CTrPH/TU-ĐUQCHQ ngày 03/8/2018 về phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Hà Giang với Đảng ủy Quân chủng Hải quân; chỉ đạo công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong tỉnh và ngoài tỉnh về biển đảo.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tin trong việc xuất bản sách và số hóa tài liệu tuyên truyền về biển đảo phục vụ công tác thông tin tuyên truyền; Lựa chọn một số sách, tài liệu có giá trị chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dịch các ấn phẩm thành tiếng Anh, tiếng Trung để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ngành, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt để đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án hàng năm. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện chính sách theo quy định.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; Thực hiện các chương trình văn hóa văn nghệ, chiếu phim lưu động có chủ đề biển đảo, hướng về biên giới, hải đảo quê hương.

- Tổ chức các Hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trường cao đẳng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức và lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác biển, đảo trong các cơ sở giáo dục.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trường học, kết hợp phương pháp trưng bày truyền thống với triển lãm số 3D.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kết hợp phương pháp trưng bày truyền thống với triển lãm số 3D.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện biên soạn, phát hành sách chuyên khảo, sách điện tử về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát hành tập atlas bản đồ chủ quyền của Việt Nam trong lịch sử.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông nghiên cứu, thu thập cung cấp các chứng cứ và cơ sở pháp lý về chủ quyền trên biển của Việt Nam; thẩm định các nội dung pháp lý về chủ quyền biển, đảo để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

9. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

10. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “ Biển, đảo - Trái tim Việt Nam” nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12).

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

11. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang

Tăng cường thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tin bài tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác biển, đảo trên hệ thống báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; chủ động liên hệ sưu tầm, phát sóng các hình ảnh đẹp về biển đảo Việt Nam, về công cuộc phát triển kinh tế biển và các hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo.

12. Cổng thông tin điện tử của tỉnh

- Đăng tải các văn bản liên quan tới công tác bảo vệ biển đảo như: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia và công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên biển; Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 373/QĐ-TTg, ngày 23/3/2010 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam...

- Xây dựng các banner tuyên truyền về các sự kiện môi trường, biển và đại dương như: Ngày Môi trường Thế giới (05/6), Ngày Đại dương Thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6)... được diễn ra hằng năm.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Trang thông tin điện tử địa phương, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Yêu cầu các ngành, đơn vị căn cứ nội dung kế hoạch, triển khai và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: TT&TT; VH,TT&DL; Tài chính; GD&ĐT; TN&MT; Tư pháp; LĐ, TB&XH; Ngoại vụ;
- BCH BĐBP; Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- VNPT Office;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đức Quý

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu 244/KH-UBND Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 07/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Giang Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Mục lục

Mục lục

Close