Văn bản "Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 10/07.2018 và được thay thế bởi Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực từ 10/07/2018

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 21 NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013:

“1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

3. Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

4. Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

6. Cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan.

7. Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2015.

2. Bãi bỏ Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ
TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 10/07/2018

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness  
---------------

No.: 114/2015/ND-CP

Hanoi, November 09th, 2015

 

CIRCULAR

AMENDING ARTICLE 21 OF DECREE No. 29/2008/ND-CP DATED MARCH 14, 2008 BY THE GOVERNMENT ON INDUSTRIAL PARKS, EXPORT PROCESSING ZONES, AND ECONOMIC ZONES

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on investment dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on Enterprise dated November 26, 2014;

At the request of the Minister of Finance,

The Government promulgates the Decree amending Article 21 of Decree No. 29/2008/ND-CP dated March 14, 2008 by the Government on industrial parks, export processing zones, and economic zones that has been amended and supplemented in Decree No. 164/2013/ND-CP dated November 12, 2013.

Article 1. Amendment to Article 21 of Decree No. 29/2008/ND-CP dated March 14, 2008 by the Government on industrial parks, export processing zones, and economic zones that has been amended and supplemented in Decree No. 164/2013/ND-CP dated November 12, 2013.

“1. Export-processing zones and enterprises may apply legal provisions applicable to free trade zone, except for preferences for free trade zones in border-gate economic zones. Provisions with respect to an export-processing enterprise are specified in the Investment certificate or in documents of a competent investment registry, for cases not subject to procedures for issuance of the Investment certificate.

2. Export-processing zones or enterprises are separated from other areas with fence and wall systems which have entry and exit gates and doors to ensure conditions for the inspection, supervision and control by customs and relevant functional agencies.

3. Export-processing enterprises may purchase building materials, stationery, foodstuffs and consumer goods from Vietnam’s inland area to serve the construction of works for administration of their office apparatus and daily-life activities of their employees.

Export processing enterprises and entities selling products to export processing enterprises may choose to or not to carry out import, export and customs procedures for these goods.

4. Customs procedures and procedures for customs inspection and supervision of exported and imported goods of export processing zones and enterprises shall comply with the customs law.

5. Relations of goods exchange between export processing zones/enterprises and other areas within Vietnam’s territory, except for cases specified in Clause 3 of this Article and other cases not subject to customs procedures as prescribed by the Ministry of Finance, are regarded as import and export relations.

Export-processing enterprises may sell disposal properties of enterprises and goods to Vietnamese market according to law provisions on investment and trade. At time of sale/disposal to Vietnamese market without application of policies on management of exported/imported goods, unless goods are subject to management under specialist conditions/standards or specialist inspection that has not been carried out during the import period, goods that are under management with license must be approved with written document by an agency in charge of licensing the import.

6. When carrying foreign exchange from Vietnam’s inland area into export-processing zones/enterprises and vice versa, staffs and workers working in these export-processing zones/enterprises are exempt from customs declaration.

7. Export-processing enterprises obtaining the License for goods purchase and sale and activities directly related to goods purchase and sale in Vietnam must open an accounting books for finalizing separately revenues and costs related to the purchase and sale of goods in Vietnam and shall arrange a storage area separate from the storage area of goods serving the production of export-processing enterprises or establish a separate branch that is located outside the export-processing enterprises and zones to carry out such activities.

The Ministry of Finance is in charge of providing detailed guidance for this Article.”

Article 2. Effect

1. This Decree comes into effect from December 25, 2015.

2. Clause 9 Article 1 of Decree No. 164/2013/ND-CP dated November 12, 2013 by the Government on amendments to a number of articles of the Decree No. 29/2008/ND-CP dated March 14, 2008 by the Government on industrial parks, export processing zones, and economic zones.

Article 3. Responsibilities

Ministries, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of central-affiliated cities and provinces, Heads of management boards of industrial zones, export processing zones, economic zones and relevant organizations/individuals are responsible for implementing this Decree./.

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER 
Nguyen Tan Dung

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 10/07/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Số hiệu 114/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 09/11/2015
Ngày có hiệu lực 25/12/2015 Ngày hết hiệu lực 10/07/2018
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Mục lục

Mục lục

Close