Văn bản "Quyết định 05/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/04.2009

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 05/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH 148/2003/QĐ-BBCVT VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC KẾT NỐI GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/8/2003 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông như sau:

1. Sửa đổi điều 7 của Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT (Cước kết nối đối với cuộc gọi từ Việt Nam đi quốc tế) như sau:

1.1. Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng cố định (bao gồm cả mạng vô tuyến nội thị):

a) Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại cố định nội tỉnh kết nối trực tiếp với mạng điện thoại quốc tế, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại nội tỉnh xuất phát cuộc gọi: 0,04 USD/phút.

b) Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại cố định nội tỉnh kết nối với mạng điện thoại quốc tế thông qua mạng điện thoại đường dài liên tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại nội tỉnh xuất phát cuộc gọi: 0,04 USD/phút.

- Trả mạng điện thoại đường dài liên tỉnh:

+ Mạng PSTN: 0,04 USD/phút.

+ Mạng VOIP: Do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn 0,04 USD/phút.

1.2. Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại di động:

a) Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại di động kết nối trực tiếp với mạng điện thoại quốc tế, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại di động xuất phát cuộc gọi: 765 đồng/phút.

b) Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại di động kết nối với mạng điện thoại quốc tế thông qua mạng điện thoại đường dài liên tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại di động xuất phát cuộc gọi: 765 đồng/phút.

- Trả mạng điện thoại đường dài liên tỉnh:

+ Mạng PSTN: 0,04 USD/phút.

+ Mạng VOIP: Do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn 0,04 USD/phút.

2. Sửa đổi Điều 8 Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT (Cước kết nối đối với cuộc gọi từ quốc tế đến Việt Nam) như sau:

2.1. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng điện thoại cố định (bao gồm cả mạng vô tuyến nội thị).

a) Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối trực tiếp vào mạng điện thoại cố định nội tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối:

- Trả mạng điện thoại nội tỉnh: 0,04 USD/phút.

b) Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng điện thoại cố định nội tỉnh thông qua mạng điện thoại đường dài liên tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại cố định nội tỉnh: 0,04 USD/phút.

- Trả mạng điện thoại liên tỉnh:

+ Mạng PSTN: 0,04 USD/phút.

+ Mạng VOIP: Do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn 0,04 USD/phút.

2.2. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng điện thoại di động:

a) Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối trực tiếp vào mạng điện thoại di động, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối:

- Trả mạng điện thoại di động tương ứng: 765 đồng/phút.

b) Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng điện thoại di động thông qua mạng điện thoại đường dài liên tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối:

- Trả mạng di động kết cuối cuộc gọi: 765 đồng/phút.

- Trả mạng điện thoại liên tỉnh:

+ Mạng PSTN: 0,04 USD/phút.

+ Mạng VoIP: Do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn 0,04 USD/phút.

Điều 2. Các mức cước kết nối qui định tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Nam Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/04/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 05/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu 05/2006/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 17/01/2006
Ngày có hiệu lực 13/02/2006 Ngày hết hiệu lực 20/04/2009
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 05/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close