BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 10/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY MUỐI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính Phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước ;
Xét đề nghị của Tổng công ty Muối tại tờ trình số 21/TCTM-TC ngày 17/1/2000 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty Muối thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn như sau :

- Kinh doanh nhà ở .

Điều 2.- Tổng Giám đốc Tổng công ty Muối chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước và hoạt động đúng pháp luật .

Điều 3.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Muối chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/02/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 10/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty Muối do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 10/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 31/01/2000
Ngày có hiệu lực 15/02/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 10/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty Muối do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close