BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1550/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỈNH QUẢNG NINH ĐẠT TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ BỆNH PHONG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 264/2002/QĐ-BYT ngày 29/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 4 tiêu chuẩn mới về loại trừ bệnh phong ở Việt Nam;
Xét kết quả phúc tra công nhận loại trừ bệnh phong trên quy mô toàn tỉnh của tỉnh Quảng Ninh ngày 22 – 24 tháng 11 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong trên quy mô toàn tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Quảng Ninh duy trì, phát huy và mở rộng kết quả loại trừ bệnh phong của tỉnh để tiếp tục phát hiện, quản lý, phục hồi chức năng và phòng chống tàn phế cho bệnh nhân phong.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Da liễu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG 
Lê Ngọc Trọng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/04/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1550/QĐ-BYT năm 2005 công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 1550/QĐ-BYT năm 2005 Ngày ban hành 29/04/2005
Ngày có hiệu lực 29/04/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1550/QĐ-BYT năm 2005 công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close