BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 175/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ CỜ ĐỎ

BỘ TRƯỞNG  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 273 TCLĐ ngày 20/4/1993 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Nhà máy cơ khí Cờ đỏ thuộc Liên hiệp các xí nghiệp cơ khí lâm nghiệp, nay  trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 2057 TCT/TCLĐ/CV ngày 16/12/1999;
Theo đề nghị của  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Nhà máy  cơ khí Cờ đỏ trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp việt Nam:

Sản xuất các mặt hàng cơ khí: Các loại van nước, van hơi;

Sửa chữa và lắp đặt hệ thống đường nước và đưòng hơi phục vụ công trình công nghiệp và dân sinh.

Điều 2. Giám đốc Nhà máy cơ khí Cờ đỏ có trách nhiệm tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuát kinh doanh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Nhà máy  cơ khí Cờ đỏ  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/01/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 175/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho nhà máy cơ khí cờ đỏ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 175/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 27/12/1999
Ngày có hiệu lực 11/01/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 175/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho nhà máy cơ khí cờ đỏ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close