BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY LÂM NGHIỆP HOÀ BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UB ngày 05/6/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc chuyển giao Công ty lâm nghiệp Hoà bình làm đơn vị hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 2058 TCT/TCLĐ/CV ngày 16/12/1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực lâm nghiệp cho Công ty lâm nghiệp Hoà Bình thuộc Tổng công ty lâm nghiệp việt Nam:

- Thiết kế các hạng mục công trình lâm nghiệp,

- Sản xuát và dịch vụ phân bón trồng rừng,

- Chế biến kinh doanh sản phẩm nông lâm nghiệp,

- Liên doanh với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về trồng rừng,

- Dịch vụ phục vụ đời sống trong khu vực.

Điều 2.- Giám đốc Công ty lâm nghiệp Hoà Bình có trách nhiệm tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuát kinh doanh theo quy định hiện hành.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Công ty lâm nghiệp Hoà bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/01/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 177/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm nghiệp Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 177/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 27/12/1999
Ngày có hiệu lực 11/01/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 177/1999/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm nghiệp Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close