ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1450/TTr-STP ngày 10 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 47 văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm 05 Chỉ thị và 42 Quyết định do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương (có Phụ lục kèm theo), trong đó:

- Đối với Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp, kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương và Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 về việc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ việc lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương hết hiệu lực toàn bộ vào ngày 01/01/2019.

- Đối với 05 Chỉ thị và 40 Quyết định còn lại hết hiệu lực toàn bộ kể từ ngày Quyết định này được ký ban hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- UBMTTQ tỉnh;
- CT và các PCT tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật (Sở Tư pháp)
- TTCB tỉnh, website tỉnh;
- LĐVP, CV, TH, HCTC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

1. Chỉ thị số 09/2000/CT-CT ngày 15 tháng 05 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán trong khu vực kinh tế ngoài Quốc doanh.

2. Chỉ thị số 01/2003/CT-CT ngày 13 tháng 01 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 13/2003/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

3. Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác chống thất thu thuế và khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

5. Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

6. Quyết định số 1567/QĐ-UB ngày 27 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá cho thuê nhà ở và giá cho thuê nhà để sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong tỉnh Bình Dương.

7. Quyết định số 3573/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số vị trí xét theo các khu vực K2 cho các trục đường chính để tính giá cho thuê nhà ở và nhà để sản xuất kinh doanh dịch vụ trong huyện Thuận An.

8. Quyết định số 66/1998/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo giá thị trường trên các trụ đường trong trung tâm thị xã Thủ Dầu Một và các thị trấn trong tỉnh Bình Dương.

9. Quyết định số 21/1999/QĐ.UB ngày 05 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về “Quản lý nhà nước và định hướng nội dung Quy ước khu phố, ấp của tỉnh Bình Dương”.

10. Quyết định số 90/2000/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng tiếp dân tỉnh Bình Dương.

11. Quyết định số 91/2001/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trình tự thủ tục sửa chữa các công trình dân dụng thuộc trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách có tính chất đầu tư.

12. Quyết định số 02/2002/QĐ-CT ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số vị trí xét theo các khu vực K2 cho các trục đường chính để tính giá cho thuê nhà ở và nhà để sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong huyện Bến Cát.

13. Quyết định số 25/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một.

14. Quyết định số 148/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà ở theo giá thị trường trong các Trung tâm đô thị thuộc tỉnh Bình Dương.

15. Quyết định số 67/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.

16. Quyết định số 177/2005/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường để tính giá.

17. Quyết định số 200/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành và phê duyệt điều lệ Hội đồng liên minh các Hợp tác xã tỉnh Bình Dương.

18. Quyết định số 246/2005/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cho vay vốn ưu đãi với thành phần kinh tế Hợp tác xã của Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Bình Dương.

19. Quyết định số 261/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm nuôi gia cầm, chim cảnh trong các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

20. Quyết định số 277/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các lĩnh vực, ngành nghề của Hợp tác xã được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

21. Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà theo giá thị trường trong các khu trung tâm đô thị thuộc tỉnh Bình Dương.

22. Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

23. Quyết định số 233/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế mẫu Quy định tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

24. Quyết định số 236/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình cưỡng chế về thuế bằng hình thức kê biên tài sản.

25. Quyết định số 247/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về phòng, chống các tệ nạn xã hội trong kinh doanh cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh.

26. Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương.

27. Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cho vay vốn ưu đãi đối với thành phần kinh tế Hợp tác xã của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 246/2005/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

28. Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

29. Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp, kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương.

30. Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, điều kiện và thứ tự ưu tiên trong việc xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

31. Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực thẩm tỉnh Bình Dương.

32. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương.

33. Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương.

34. Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 10 của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

35. Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

36. Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

37. Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 về việc Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ việc lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

38. Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước.

39. Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

40. Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tỉnh Bình Dương.

41. Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

42. Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan Thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

43. Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

44. Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

45. Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

46. Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

47. Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Số hiệu 24/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Dương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Mục lục

Mục lục

Close