ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHẠM VI VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 366/TTr-STNMT ngày 11 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt gồm 17 công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành công trình khai thác nước có trách nhiệm:

Chỉ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố;

Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn nơi có công trình khai thác nước được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt có trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố; hàng năm, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh tình hình thực hiện việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức có công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các cơ quan liên quan trên địa bàn xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt, công bố; thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn; tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn theo thẩm quyền.

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có công trình khai thác nước sinh hoạt; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 17/10 /2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình khai thác

Nguồn nước khai thác

Quy mô công trình khai thác

(m3/ngày đêm)

Vị trí khai thác

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

1

Nhà máy nước Dã Viên

Sông Hương

15.870

Phường Phường Đúc, thành phố Huế

800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu

2

Nhà máy nước Vạn Niên

Sông Hương

317.400

Phường Thủy Biều, thành phố Huế

1.000 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu

3

Nhà máy nước Hoà Bình Chương

Sông Ô Lâu

5.290

Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền

800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu

4

Nhà máy nước Điền Môn

Sông Ô Lâu

3.968

Xã Điền Môn, huyện Phong Điền

800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu

5

Nhà máy nước Phong Thu

Sông Ô Lâu

27.800

Xã Phong Thu, huyện Phong Điền

800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu

6

Trạm xỷ lý nước Bình Thành

Sông Hữu Trạch

344

Xã Bình Thành, thị xã Hương Trà

1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu

7

Trạm xỷ lý nước Bình Điền

Suối Bình Điền

510

Xã Bình Điền, thị xã Hương Trà

1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu

8

Nhà máy nước Hương Phong

Sông Hương

3.703

Xã Hương Phong, thị xã Hương Trà

800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu

9

Nhà máy nước Tứ Hạ

Sông Bồ

15.870

Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu

10

Nhà máy nước Lộc An

Sông Truồi

21.160

Xã Lộc An, huyện Phú Lộc

800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu

11

Nhà máy nước Bến Ván

Sông Nông

265

Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu

12

Nhà máy nước Nam Đông

Sông Tả Trạch

2.645

Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu

13

Hệ thống cấp nước xã Hương Sơn

Suối Hương Sơn (ChaPo)

198

Xã Hương Sơn, huyện Nam Đông

1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu

14

Nhà máy xỷ lý nước A Lưới

Suối Tà Rê

5.290

Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới

1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu

15

Trạm xỷ lý nước Đông Sơn

Suối Đông Sơn (Tóc)

397

Xã Đông Sơn, huyện A Lưới

1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu

16

Trạm xỷ lý nước Hồng Thủy

Suối Hồng Thủy (Pa Rốc)

397

Xã Hồng Thủy, huyện A Lưới

1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu

17

Trạm xỷ lý nước Hồng Hạ

Suối Hồng Hạ (PyLo)

397

Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới

1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2402/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng

Số hiệu 2402/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/10/2017
Ngày có hiệu lực 17/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2402/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng
Mục lục

Mục lục

Close