BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 25/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 153TCLĐ ngày 15/03/1993 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Công ty kinh doanh lâm sản Hà Nội, sau đổi tên thành Trung tâm thương mại lâm sản Hà Nội và nay là Công ty thương mại lâm sản Hà Nôị trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 357TCT/TCLĐ/CV ngày 2/3/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty thương mại lâm sản Hà Nội thuộc Tổng công ty lâm nghiệp việt Nam: Vận tải và đại lý vận tải .

Điều 2.- Giám đốc Công ty thương mại lâm sản Hà Nội có trách nhiệm tiến hành đăng ký lại hoạt động sản xuất kinh doanh bổ sung theo quy định hiện hành.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Công ty Thương mại lâm sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu VP + TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 
Nguyễn Thiện Luân

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/03/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 25/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Thương mại lâm sản Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 25/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 09/03/2000
Ngày có hiệu lực 24/03/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 25/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Thương mại lâm sản Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close