ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 256/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định thành lập, tổ chức lại và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của liên bộ: Xây dựng - Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 88/TTr-SNV ngày 24 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La.

1. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Sơn La, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành.

2. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức; tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">16/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

3. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị, bao gồm:

Quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được UBND cấp tỉnh giao; thực hiện một số nhiệm vụ khác về triển khai khu vực phát triển đô thị được UBND cấp tỉnh giao. Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đã cam kết theo hợp đồng dự án theo phạm vi ủy quyền sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án và ủy quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị;

3. Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình UBND cấp tỉnh quyết định; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị;

4. Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, đề xuất dự án phát triển đô thị, lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án trình thẩm định, phê duyệt và công bố dự án;

5. Tổ chức quản lý hoặc thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án trong khu vực phát triển đô thị có sử dụng vốn ngân sách nhà nước được UBND cấp tỉnh giao;

6. Theo dõi giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư;

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị;

8. Tiếp nhận, quản lý và vận hành, khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng sau đầu tư các dự án thuộc khu đô thị đảm bảo theo quy định hiện hành; phát huy hiệu quả đầu tư.

9. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị; tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và thực hiện kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị được giao quản lý;

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trong phạm vi khu vực phát triển đô thị do UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

12. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, viên chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định; quản lý hồ sơ, quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

14. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo ban gồm:

- Trưởng Ban và không quá 02 Phó trưởng Ban;

- Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trướcUBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

- Phó Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng Ban vắng mặt, Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức

Căn cứ quy mô, tính chất, khối lượng công việc, chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng ban Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh; 
- Như Điều 4;
- Lưu VT, NC, 30b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La

Số hiệu 256/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 13/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Sơn La Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La
Mục lục

Mục lục

Close