Văn bản "Quyết định 2814/QĐ-BTC năm 2016 công bố Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.2017

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2814/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 64 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017.

Điều 2. Các tổ chức tư vấn định giá có tên trong Danh sách công bố tại Điều 1 Quyết định này được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để Cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. Các tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 và Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 và thay thế Quyết định số 2800/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn định giá quy định tại Điều 1 Quyết định này, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC;
- Lưu: VT, QLG (25).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 2814/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1

Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt

2

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

3

Công ty Cổ phần Thẩm định Giám định Cửu Long

4

Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt

5

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á

6

Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế

7

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC

8

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng

9

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

10

Công ty Cổ phần Thẩm định giá E XIM

11

Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt

12

Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

13

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức

14

Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam

15

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K

16

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

17

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam

18

Công ty TNHH Kiểm toán BDO

19

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

20

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai

21

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC

22

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá AMAX

23

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

24

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

25

Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng

26

Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên

27

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp

28

Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt

29

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

30

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

31

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

32

Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA - IAFC

33

Công ty TNHH PKF Việt Nam

34

Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

35

Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ tài sản - Bất động sản DATC

36

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

37

Công ty TNHH Kiểm toán Việt

38

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

39

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ

40

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

41

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế

42

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

43

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

44

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc

45

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế-Kiểm toán COM.PT

46

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

47

Công ty Cổ phần Thẩm định giá ASIAN

48

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam

49

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

50

Công ty Cổ phần Tư vấn thẩm định giá VCHP

51

Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam

52

Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn

53

Công ty TNHH Kiểm toán FAC

54

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam

55

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế

56

Công ty Cổ phần Thẩm định giá AVALUE Việt Nam

57

Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam

58

Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân

59

Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

60

Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam

61

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín

62

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC

63

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinacontrol

64

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Quốc tế

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2814/QĐ-BTC năm 2016 công bố Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2814/QĐ-BTC Ngày ban hành 29/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Ngày hết hiệu lực 31/12/2017
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2814/QĐ-BTC năm 2016 công bố Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close