BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2933/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hình thức pháp lý và tên công ty

1. Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam.

- Tên giao dịch viết tắt: Công ty xổ số điện toán Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Lottery Company.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty xổ số điện toán) có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Công ty Xổ số điện toán có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có các chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc thành lập chi nhánh của Công ty do Chủ tịch Công ty quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số điện toán sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

4. Công ty Xổ số điện toán lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật để tổ chức kinh doanh có hiệu quả theo nguyên tắc không làm thay đổi hình thức sở hữu của Công ty. Đối tác hợp tác kinh doanh được chọn sau khi có sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xổ số điện toán

1. Chức năng: Công ty xổ số điện toán có nhiệm vụ kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước trong các ngành, nghề, lĩnh vực chủ yếu sau:

a) Kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trong phạm vi cả nước;

b) Thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xổ số điện toán.

2. Nhiệm vụ:

a) Công ty Xổ số điện toán có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước;

b) Thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh Xổ số tự chọn số điện toán theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán phải đảm bảo yêu cầu phát triển đồng thời duy trì an ninh, trật tự và an toàn xã hội;

d) Tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tiếp cận công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo minh bạch công khai đồng thời phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;

Chức năng nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ cụ thể của Công ty xổ số điện toán được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xổ số điện toán.

Điều 3. Vốn hoạt động của Công ty Xổ số điện toán

1. Vốn điều lệ: 500 (năm trăm) tỷ đồng, trong đó:

a) Vốn nhà nước cấp ban đầu: 300 (ba trăm) tỷ đồng;

b) Vốn bổ sung trong quá trình hoạt động kinh doanh: 200 (hai trăm) tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển trích lập lợi nhuận sau thuế và các   nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Các nguồn vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số điện toán.

Điều 4. Tài chính của Công ty Xổ số điện toán

Công ty Xổ số điện toán là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính thực hiện chế độ hạch toán kế toán tập trung; chế độ tài chính, chế độ báo cáo, thống kê, kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Công ty Xổ số điện toán có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty xổ số điện toán

1. Bộ máy quản lý và điều hành của Công ty xổ số điện toán bao gồm:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận giúp việc;

c) Kiểm soát viên;

d) Các chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên và bộ máy điều hành Công ty xổ số điện toán được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xổ số điện toán.

3. Cơ chế tiền lương của Công ty xổ số điện toán thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ chế tiền lương đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 6. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu

1. Bộ Tài chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty Xổ số điện toán theo quy định của pháp luật. Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính chủ trì tham mưu giúp Bộ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty xổ số điện toán theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Bộ Tài chính ủy quyền cho Chủ tịch Công ty làm đại diện chủ sở hữu tại Công ty để thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số điện toán theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Chủ tịch Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính về mọi hoạt động và sự phát triển của Công ty.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Chủ tịch Công ty và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCNH.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2933/QĐ-BTC năm 2011 thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2933/QĐ-BTC Ngày ban hành 05/12/2011
Ngày có hiệu lực 05/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2933/QĐ-BTC năm 2011 thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close