BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế

1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến 31 tháng 12 năm 2013 gồm:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về y tế thuộc phạm vi hệ thống hóa tính đến 31/12/2013 (Tập hệ thống hóa điện tử);

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về y tế còn hiệu lực tính đến 31/12/2013 (Tập hệ thống hóa điện tử);

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về y tế hết hiệu lực tính đến 31/12/2013 (Tập hệ thống hóa điện tử);

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (Tập hệ thống hóa điện tử).

2. Tập hệ thống hóa điện tử được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (http:\\moh.gov.vn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1 Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm chỉ đạo việc tạo mục "Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế" trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để đăng tải toàn văn Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến 31 tháng 12 năm 2013 và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Chánh thanh tra Bộ có trách nhiệm lập kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Chánh thanh tra Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ PL, Vụ KGVX, Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (2b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/08/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3005/QĐ-BYT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 3005/QĐ-BYT Ngày ban hành 13/08/2014
Ngày có hiệu lực 13/08/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3005/QĐ-BYT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close