BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3040/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Căn cứ Thông tư số 50/TT-BNNPTNT ngày 17/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Căn cứ Biên bản họp Tổ thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành lập theo Quyết định số 2951/BNN-KHCN ngày 01/12/2011, họp ngày 09/12/2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho:

- Tên doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Agrivina

- Tên viết tắt: Agrivina Ltd.

- Tên bằng tiếng nước ngoài: Agrivina Ltd

- Địa chỉ trụ sở chính: 450 Nguyên Tử Lực, TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063 3824956      Fax: 063 3824655

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 421043000175 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 21 tháng 02 năm 2011

- Hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: trồng và nhân giống hoa quy mô công nghiệp

Hiệu lực của Giấy chứng nhận: 05 năm tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Agrivina và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Cục Trồng trọt;
- Ban ĐM&QLDNNN;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3040/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3040/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 12/12/2011
Ngày có hiệu lực 12/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3040/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close