BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 32/2000/QĐ-BCN NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN NPK

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ truởng Vụ Pháp chế và Vụ trưỏng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ "Quy định đăng ký hành nghề phân NPK" ban hành kèm theo Quyết định số 542-KHKT ngày 16 tháng 10 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng.

Điều 2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế của Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất phân NPK phải tuân theo các quy định của Nhà nước về chất lượng sản phẩm (tổng hàm lượng các chất dinh dưỡng chủ yếu N + P2O5 + K20 trong phân không được thấp hơn 18%), tiêu chuẩn đo lường, nhãn hiệu hàng hoá, môi sinh, môi trường và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, các doanh nghiệp nói tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Vũ Chư

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/05/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 32/2000/QĐ-BCN bãi bỏ Quy định đăng ký hành nghề sản xuất phân bón NPK do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu 32/2000/QĐ-BCN Ngày ban hành 04/05/2000
Ngày có hiệu lực 19/05/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 32/2000/QĐ-BCN bãi bỏ Quy định đăng ký hành nghề sản xuất phân bón NPK do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close