ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau ngày 19/01/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 06/TTr-SKHCN ngày 09/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai thực hiện năm 2017 (có phụ lục danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt theo quy định hiện hành; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (VIC);
- Phòng KGVX (VIC);
- Lưu: VT, Th09, Tu76.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

MS

Tên đề tài, dự án

Đăng ký Chủ trì/ chủ nhiệm

Mục tiêu

Khả năng và địa chỉ áp dụng

01

01

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) theo công nghệ biofloc

Đại học Cần Thơ/ Ts. Châu Tài Tảo

Xây dựng quy trình sản xuất giống tôm sú theo công nghệ biofloc từ đó ứng dụng vào sản xuất giống tôm sú tại Cà Mau, tạo ra con giống tốt, chất lượng cao phục vụ cho nghề nuôi tôm phát triển bền vững.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật Cà Mau và 3 trại sản xuất giống ở Cà Mau.

02

08

Đề tài: Nâng cấp chuỗi giá trị một số sản phẩm chủ lực nông nghiệp của tỉnh Cà Mau

Trường Đại học Cần Thơ/ Ths. Đoàn Tuyết Nhiễn.

Giải pháp nâng cấp chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực nông nghiệp nhằm góp phần phát triển sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

- Sở Công Thương; Sở KH&CN; Sở NN&PTNT: Quản lý xác định được các nút thắt cần hỗ trợ đối với các tác nhân trong chuỗi, có những hoạt động hỗ trợ phát triển chuỗi sản phẩm có giá trị.

- Các cơ sở sản xuất, mua bán tháo gỡ những khó khăn trong chuỗi nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu của thị trường và phát triển chuỗi một cách bền vững.

03

12

Đề tài: Điều tra đánh giá hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng quảng canh, quảng canh cải tiến. Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chi cục Thủy sản Cà Mau

- Đánh giá tính hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng của loại hình nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến.

- Đề ra các giải pháp quản lý và phát triển sản xuất hiệu quả, bền vững của đối tượng nuôi (tôm thẻ chân trắng).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

04

15

Dự án: Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng, năng suất cao, quy mô nông hộ.

Trung tâm Khuyến nông Cà Mau

- Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng năng suất trên 30 tấn/ha/vụ, quy mô nông hộ.

- Rút ngắn thời gian nuôi, tăng năng suất tôm nuôi trên một đơn vị diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Áp dụng cho vùng nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh năng suất cao trên địa bàn tỉnh.

05

22

Dự án: Nuôi Artemia phát huy hiệu quả kinh tế ở vùng sản xuất muối ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi

Phòng NN&PTNT huyện Đầm Dơi/ Ks. Lê Thanh Đăng, Ths. Trần Thúy Duy

Triển khai đối tượng nuôi mới (Artemia) trong vùng sản xuất muối, năng suất trên 100 kg Artemia tươi/1.000 m2/vụ; tăng hiệu quả kinh tế trên vùng đất làm muối, góp phần ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, tiến lên làm giàu.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao quy trình kỹ thuật cho chính quyền địa phương và tất cả các hộ sản xuất muối ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận.

06

37

Dự án: Nuôi cá Chạch Lấu thương phẩm

Phòng NN & PTNT huyện Trần Văn Thời/ Ks. Nguyễn Văn Cầu

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi cá Chạch Lấu thương phẩm trong vùng ngọt hóa;

- Góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản, hình thành một nghề nuôi mới, tạo ra việc làm ổn định, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các xã thuộc vùng ngọt của các huyện: Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh.

07

09

Đề tài: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng qua mô hình thực tế tại tỉnh Cà Mau

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đánh giá thực trạng các mô hình hoạt động thực tế về du lịch cộng đồng tại tỉnh Cà Mau.

- Đề xuất các giải pháp, mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Đề tài là cơ sở khoa học cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch triển khai thực hiện để phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với đời sống sản xuất của người dân tại các địa bàn dân cư trong tỉnh;

- Là căn cứ triển khai cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch; kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ; kết nối với các doanh nghiệp lữ hành tổ chức đưa khách du lịch đến tham quan,...

08

12

Đề tài: Thực trạng và giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban Dân tộc/ Cn. Nguyễn Duy Trường

- Đánh giá thực trạng khó khăn, đói nghèo của đồng bào dân tộc Khmer.

- Xây dựng từ 2-3 mô hình sản xuất tạo công ăn việc làm có hiệu quả, tăng thu nhập.

- Đề xuất giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer .

- Ban Dân tộc; một số sở ngành liên quan công tác dân tộc, tôn giáo; đồng bào dân tộc Khmer.

- Kết quả đề tài cung cấp luận cứ, luận điểm đối với nhà quản lý thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

09

13-14

Đề tài: Giải pháp việc làm cho học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau sau khi tốt nghiệp

Chọn một trong hai đơn vị chủ trì là: Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau/ Ths. Đoàn Thị Bẩy hoặc

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau/ Ths. Nguyễn Quang Thuần; Ths. Trương Vĩnh Đạt

- Đánh giá thực trạng việc làm của học sinh, sinh viên Cà Mau sau tốt nghiệp giai đoạn 2013-2017- định hướng 2025 và những năm tiếp theo.

- Đề xuất giải pháp việc làm cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Cà Mau sau khi tốt nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau; các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

10

19

Đề tài: Xây dựng tài liệu tích hợp giảng dạy giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông trong tỉnh Cà Mau

Sở Giáo dục và Đào tạo/ Lê Thanh Liêm

- Xây dựng tài liệu tích hợp giảng dạy giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông tỉnh Cà Mau

- Thử nghiệm giảng dạy bộ tài liệu tích hợp và đánh giá hiệu ứng tác động.

Sở Giáo dục và Đào tạo

11

20

Đề tài: Tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Cà Mau

Sở Giáo dục và Đào tạo/ TS. Nguyễn Minh Luân

- Hệ thống hóa và cụ thể hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng trưởng kinh tế nói chung và tăng trưởng kinh tế ở Cà Mau nói riêng. Từ đó, cho thấy vai trò hết sức to lớn và quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong việc góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Phân tích quá trình tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Cà Mau 20 năm qua (từ 1997 - 2017) để thấy rõ thực trạng, những thành tựu, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; từ đó đề xuất quan điểm, định hướng và những giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng bền vững đến năm 2030.

Đề tài có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong tỉnh cũng như có thể sử dụng vào việc hoạch định chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường ở tỉnh Cà Mau và các tỉnh có điều kiện tương đồng.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 329/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu 329/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày có hiệu lực 28/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Cà Mau Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 329/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 do tỉnh Cà Mau ban hành
Mục lục

Mục lục

Close