BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3457/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3457/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP) và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Quyết định số 985/QĐ-TTg).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

3. Nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ.

4. Tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

2. Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí địa điểm, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

4. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị cũng như thời gian phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Bộ Khoa học và Công nghệ tại đơn vị mình. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, bảo đảm theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ tổ chức phổ biến và tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì hướng dẫn quy định về mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 và hàng năm của Bộ theo quy định hiện hành.

6. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 3457/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các đơn vị trực thuộc Bộ thành lập hoặc kiện toàn Bộ phận Một cửa

Các đơn vị thành lập Bộ phận Một cửa

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2018

Kế hoạch được phê duyệt

2

Xây dựng và ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quý I, Quý II/2019

Quyết định của Bộ trưởng

3

Hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ

Khi Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành

Hướng dẫn

4

Triển khai quy định về mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng Bộ

Khi Thông tư của Bộ Tài chính ban hành

Hướng dẫn

II

THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VẢ TRỤ SỞ CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA

1

1.1 Thành lập Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ KH&CN và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động.

Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ KH&CN thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của 16 đơn vị thuộc Bộ[1]

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý IV/2018, Quý I/2019

Bộ phận Một cửa được thành lập; ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động

1.2 Thành lập Bộ phận Một cửa tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Văn phòng Bộ

Quý IV/2018, Quý I/2019

Bộ phận Một cửa được thành lập; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

1.3 Kiện toàn Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

Cục Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Bộ

Quý IV/2018, Quý I/2019

Bộ phận Một cửa được kiện toàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động

1.4 Kiện toàn Bộ phận Một cửa tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia

Văn phòng Bộ

Quý IV/2018, Quý I/2019

Bộ phận Một cửa được kiện toàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động

1.5 Kiện toàn Bộ phận Một cửa tại Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Văn phòng Bộ

Quý IV/2018, Quý I/2019

Bộ phận Một cửa được kiện toàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động

1.6 Kiện toàn Bộ phận Một cửa tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Văn phòng Bộ

Quý IV/2018, Quý I/2019

Bộ phận Một cửa được kiện toàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động

2

Hoàn thành việc bố trí địa điểm (ưu tiên chuyển đổi công năng hoặc nâng cấp, cải tạo trụ sở), bố trí trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa

Văn phòng Bộ; Tổng cục TĐC; Cục SHTT; Cục TTKHCNQG; Quỹ Nafosted; Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc;

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2018, Quý I/2019

Bộ phận Một cửa được bố trí trụ sở, trang thiết bị hoạt động

III

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT TTHC

1

Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quý I/2019 và hàng năm

Quyết định công bố danh mục của Bộ trưởng

2

Rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ giao cho UBND cấp tỉnh tiếp nhận

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quý II/2019 và hàng năm.

Văn bản quy định việc chuyển tiếp nhận và Quyết định công bố

3

Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng văn bản quy định việc thực hiện

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Hàng năm

- Báo cáo Bộ trưởng giao xây dựng văn bản quy định việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có liên quan với nhau.

- Văn bản quy phạm pháp luật quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có liên quan với nhau.

4

Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quý I/2019 và hàng năm

Quyết định của Bộ trưởng

5

Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Hàng năm

Kết quả đánh giá được công khai

IV

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ và triển khai thực hiện tại các đơn vị thuộc Bộ thành lập Bộ phận Một cửa

Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Quý II/2019

Các hệ thống được vận hành, sử dụng hoặc hoàn thiện

2

Xây dựng Quy chế về công tác lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử tại Bộ phận Một cửa

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quý III/2019

Quy chế về công tác lưu trữ hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

3

Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử

Văn phòng Bộ

Tổng cục TĐC; Cục SHTT; Cục TTKHCNQG; Quỹ Nafosted; Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Các hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến thủ tục hành chính được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử ngay khi tiếp nhận, giải quyết

4

Kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến

Trung tâm CNTT

Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2019: Kết nối với CSDL về đăng ký kinh doanh.

Quý III/2020: Kết nối với CSDL về người dân.

Quý IV/2020: Kết nối với Cổng thanh toán tập trung.

Các hệ thống được kết nối với nhau

V

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY

1

Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch này

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Sau khi VPCP tổ chức triển khai tập huấn

Hội nghị

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ

Quý II/2019 và hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

3

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này

Văn phòng Bộ

Trung tâm CNTT

Hàng năm

Báo cáo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Bộ

 

 


[1] Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Khoa học xã hội, Nhân văn và Tự nhiên; Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; Vụ Công nghệ cao; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương; Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi, Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/11/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3457/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 3457/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 13/11/2018
Ngày có hiệu lực 13/11/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3457/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close