ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 466/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÁT SÓNG PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH LÂM ĐỒNG TRÊN VỆ TINH VINASAT-1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tại Tờ trình số 06/TTr-ĐPTTH ngày 06/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung phát sóng quảng bá chương trình phát thanh, truyền hình Lâm Đồng lên vệ tinh Vinasat-1 đã được phệ duyệt tại Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Nội dung điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Chương trình Phát thanh truyền hình Lâm Đồng phát sóng trên vệ tinh Vinasat-1 nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Lâm Đồng đến với các địa phương trong và ngoài tỉnh, kể cả một số nước lân cận; giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Lâm Đồng trong thời kỳ hội nhập, góp phần thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm cho người lao động, phủ sóng phát thanh truyền hình đến 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, mở rộng vùng phủ sóng trên phạm vi toàn quốc và một số nước trong khu vực với chất lượng hình ảnh, âm thanh đạt chuẩn, khắc phục những vùng lõm sóng phát thanh và truyền hình mặt đất không thể phủ đến do địa hình đồi núi chia cắt và đảm bảo việc thẩm mỹ cho đô thị.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và hình thức các chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng thiết thực, hiệu quả, duy trì thời lượng, khung phát sóng chương trình phát thanh và truyền hình 18 giờ/ngày, trong đó các chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tự sản xuất phải đạt tối thiểu 66% thời lượng phát sóng kênh chương trình trong một ngày.

2. Sửa đổi, bổ sung khung phát sóng kênh chương trình truyền hình:

* Tổng thời lượng phát sóng/ngày:

- Từ 5 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút hàng ngày (18 giờ/ngày).

- Tỷ lệ chương trình tự sản xuất: 12 giờ/ngày;

- Số giờ phát chương trình giải trí, phim/ngày: 6 giờ;

* Phân bổ thời lượng phát sóng/ngày của các phòng nội dung:

- Phòng Thời sự: 1 giờ 30 phút (90 phút);

- Phòng Chuyên mục: 2 giờ (120 phút);

- Phòng Biên tập tiếng dân tộc thiểu số: 30 phút;

- Phòng Văn nghệ giải trí: 11 giờ (660 phút);

- Thời lượng các chương trình tự sản xuất và chương trình giải trí:

+ Các chương trình tự sản xuất (phổ biến kiến thức và giải trí): 5 giờ 30 phút (330 phút).

+ Các chương trình giải trí (phim, chương trình trao đổi): 6 giờ (360 phút).

Điều 2. Các nội dung khác của đề án, giữ nguyên theo Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTTT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục QLPTTH&TTĐT (Bộ TTTT);
- Như điều 4;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX2, KH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung phát sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Lâm Đồng trên vệ tinh Vinasat-1

Số hiệu 466/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/03/2017
Ngày có hiệu lực 08/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 466/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung phát sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Lâm Đồng trên vệ tinh Vinasat-1
Mục lục

Mục lục

Close