Văn bản "Quyết định 819/qđ-btttt năm 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm do bộ thông tin và truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 13/08.2019

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

n cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

Nemko Canada Inc. - CA2040

Địa chỉ: 303 River Road, Ottawa, Ontario, K1V 1H2

(đã được Cục Tiêu chuẩn quản lý - Bộ Công nghiệp Canada chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 13/8/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c):
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 819/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên: Nemko Canada Inc. - CA2040

Địa chỉ: 303 River Road, Ottawa, Ontario, K1V 1H2

Người liên lạc: Stuart Beck

Điện thoại: 613-737 9680

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

n sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7317:2003

2

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7189:2009

3

Thiết bị thông tin vô tuyến điện về tương thích điện từ

QCVN 18:2014/BTTTT

4

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự - Yêu cầu chung

QCVN 19:2010/BTTTT

5

Thiết bị đầu cuối viễn thông - an toàn điện

QCVN 22:2010/BTTTT

6

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54:2011/BTTTT

7

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 MHz - 25 MHz

QCVN 55:2011/BTTTT

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 13/08/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 819/qđ-btttt năm 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm do bộ thông tin và truyền thông ban hành

Số hiệu 819/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 19/05/2016
Ngày có hiệu lực 19/05/2016 Ngày hết hiệu lực 13/08/2019
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 819/qđ-btttt năm 2016 thừa nhận phòng thử nghiệm do bộ thông tin và truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close