BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 996/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-BTC ngày 14/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng công nghệ thông tin trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1424/QĐ-BTC ngày 18/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Xử lý thông tin trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 996/QĐ-BTC ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; quản lý vận hành hệ thống máy chủ, mạng hạ tầng truyền thông ngành tài chính, mạng nội bộ cơ quan Bộ Tài chính; tổ chức dịch vụ lưu trữ dữ liệu, cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; cung cấp dịch vụ tư vấn, giám sát dự án công nghệ thông tin, tư vấn, đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính có nhu cầu.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch: Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng công nghệ thông tin.

Tên giao dịch tiếng Anh: CID (Center of Information technology infrastructure & Database).

3. Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Quản trị, duy trì hoạt động của hệ thống mạng nội bộ của cơ quan Bộ Tài chính, Trung tâm dữ liệu, máy chủ, thiết bị lưu trữ, cơ sở dữ liệu; quản trị các ứng dụng dịch vụ hạ tầng; đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và trang thông tin điện tử nội bộ của Bộ Tài chính.

2. Quản lý, vận hành mạng trục, hạ tầng truyền thông ngành tài chính; trực tiếp vận hành Trung tâm miền Bắc của hệ thống hạ tầng truyền thông thống nhất ngành tài chính. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo Bộ về công tác vận hành và khai thác sử dụng hạ tầng truyền thông; mức độ đáp ứng, nhu cầu phát triển, mở rộng của hạ tầng truyền thông.

3. Quản lý, tổ chức vận hành cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; tổ chức xây dựng các công cụ hỗ trợ và tạo môi trường khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia. Cung cấp dữ liệu, thông tin, báo cáo từ cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia phục vụ công tác thống kê tài chính và yêu cầu quản lý của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

4. Quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu của Trung tâm dự phòng thảm họa miền Bắc; tổ chức thực hiện và hỗ trợ triển khai hoạt động sao lưu, phục hồi dữ liệu ngành tài chính; cung cấp các phương án phục hồi dữ liệu từ hệ thống dự phòng.

5. Tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính về lĩnh vực mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, cơ sở dữ liệu phục vụ cho yêu cầu quản lý của ngành theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Cung cấp dịch vụ tư vấn, giám sát dự án công nghệ thông tin, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, mạng, hạ tầng truyền thông; dịch vụ đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính có nhu cầu.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính giao.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Thu các khoản phí cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3. Được chủ động sử dụng biên chế sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. Được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

4. Được thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Chương 2.

TỔ CHỨC, BỘ MÁY

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng công nghệ thông tin có các phòng sau:

1. Phòng Quản trị cơ sở dữ liệu.

2. Phòng Đảm bảo hệ thống.

3. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng của Trung tâm do Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính quy định.

Biên chế sự nghiệp của Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Chương 3.

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 6. Cơ chế tài chính

Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bộ Tài chính.

Điều 7. Chấp hành cơ chế tài chính

Trung tâm có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán, chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/05/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 996/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng công nghệ thông tin trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 996/QĐ-BTC Ngày ban hành 06/05/2013
Ngày có hiệu lực 06/05/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 996/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng công nghệ thông tin trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close