BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 03/2008/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2007/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN, NGÀNH CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN GIAI ĐOẠN 2007 - 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển;
Sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ;
Bộ Công Thương hướng dẫn việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn được quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.

2. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn.

3. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Chỉ áp dụng đối với các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg;

b) Các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn phải có doanh thu sản xuất công nghiệp của các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tối thiểu bằng 50% tổng doanh thu sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp.

II. TRÌNH TỰ HỖ TRỢ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MIỄN PHÍ CHO DOANH NGHIỆP

1. Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Bộ Công Thương

a) Quyền lợi của doanh nghiệp khi đăng ký giới thiệu sản phẩm trên website của Bộ Công Thương

- Được giới thiệu thương hiệu của doanh nghiệp hoặc hình ảnh của sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên website của Bộ Công Thương trong khoảng thời gian tối đa là 01 (một) năm cho 01 (một) lần đăng ký.

Khi hết thời hạn giới thiệu thương hiệu trên Website của Bộ Công Thương, doanh nghiệp có thể đăng ký hàng năm hoặc nhiều lần;

- Được bổ sung và thay đổi hình ảnh sản phẩm đăng ký cùng với các nội dung đi kèm không quá 03 (ba) lần trong thời gian đăng ký giới thiệu trên website của Bộ Công Thương và mỗi lần cách nhau không dưới 30 (ba mươi) ngày;

- Được liên kết website của doanh nghiệp với website của Bộ Công Thương.

b) Hồ sơ đăng ký giới thiệu sản phẩm công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn trên website của Bộ Công Thương

- Đơn đăng ký giới thiệu sản phẩm trên website của Bộ Công Thương theo Mẫu - MĐ 1a ban hành kèm theo Thông tư này. Kèm theo đơn là xác nhận của Sở Công Thương địa phương đối với doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được hưởng hỗ trợ quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư này;

- Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh;

- Biểu các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của doanh nghiệp (số liệu của 3 (ba) năm gần nhất) theo Mẫu biểu sản phẩm;

- Một ảnh 4 x 6 cm của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp đăng ký;

- Ảnh thương hiệu, sản phẩm công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn đăng ký giới thiệu trên website của Bộ, cỡ tối thiểu 9 x 12 cm và tối đa 21 x 30 cm;

- Nếu doanh nghiệp đã được giới thiệu sản phẩm trên website của Bộ mà có nhu cầu thay đổi hoặc bổ sung thông tin thì gửi đơn đề nghị thay đổi, bổ sung thông tin theo Mẫu - MĐ 1b ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Sở Công Thương

Việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Sở Công Thương do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện.

3. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đề nghị của doanh nghiệp

a) Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương là đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố gửi về;

b) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố là đầu mối tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị đăng thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên website của Bộ Công Thương và của Sở Công Thương địa phương.

4. Hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm miễn phí tại các hội chợ, triển lãm của quốc gia và của địa phương

a) Mức hỗ trợ

- Mỗi doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền thuê 01 (một) gian hàng tiêu chuẩn 9m2 trong nhà hoặc 01 (một) lô đất trống 36 m2 trong nhà hay 01 (một) lô đất trống 50 m2 ngoài trời với tổng số tiền không quá 30 (ba mươi) triệu đồng;

- Khi tham gia các hội trợ triển lãm xuất khẩu trong nước, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí cấu thành gian hàng (kể cả chi phí thuê mặt bằng, dàn dựng, dịch vụ điện nước, vệ sinh, bảo vệ, v.v. ) trên cơ sở giá đấu thầu hoặc lấy giá xây dựng gian hàng của những năm trước làm cơ sở tính toán và 100% chi phí tuyên truyền quảng bá.

- Mỗi doanh nghiệp chỉ được hưởng hỗ trợ 01 (một) lần trong năm từ Quỹ xúc tiến thương mại của Trung ương. Địa phương có thể hỗ trợ thêm từ quỹ của địa phương trong các hội chợ triển lãm tại địa phương hoặc khi doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm vùng hoặc cả nước. Phương thức và mức hỗ trợ do từng địa phương quy định.

b) Nguồn kinh phí

Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm lấy từ các quỹ do ngân sách nhà nước cấp, bao gồm:

- Quỹ xúc tiến thương mại Trung ương;

- Quỹ xúc tiến thương mại của các địa phương.

c) Thủ tục đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ triển lãm theo thư mời của các Công ty hội chợ triển lãm. Hồ sơ đăng ký hỗ trợ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm gồm:

- Đơn đăng ký hỗ trợ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm theo Mẫu - MĐ 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Kèm theo đơn là xác nhận của Sở Công Thương địa phương đối với doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được hưởng hỗ trợ quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư này;

- Dự toán chi phí thuê gian hàng tại hội chợ triển lãm của doanh nghiệp;

- Biểu các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp theo Mẫu biểu sản phẩm (số liệu của 03 (ba) năm gần nhất).

Hồ sơ của doanh nghiệp được gửi về Quỹ xúc tiến thương mại Trung ương hoặc địa phương.

5. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

a) Phương thức hỗ trợ

- Các doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất được hỗ trợ cho vay với mức lãi suất thấp nhất theo điều lệ của Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia;

- Đối với các dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn không nằm trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước sẽ được hỗ trợ có thu hồi dưới 50% vốn cho các dự án;

- Hỗ trợ không thu hồi không quá 30% kinh phí cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của Nhà nước.

b) Nguồn kinh phí

Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường được trích từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các địa phương. Dự toán kinh phí này được lập hằng năm theo các quy định của Luật Ngân sách.

c) Thủ tục đề nghị hỗ trợ

Hàng năm, sau khi có công văn thông báo đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ đăng trên website của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu - triển khai gồm:

- Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Mẫu - MĐ 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Kèm theo đơn là xác nhận của Sở Công Thương địa phương đối với doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được hưởng hỗ trợ quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư này;

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Biểu các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (số liệu của 3 năm gần nhất với thời gian đăng ký hỗ trợ) theo Mẫu biểu sản phẩm.

Hồ sơ gửi về Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc của các địa phương để được xem xét hỗ trợ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương là đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg.

2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương giới thiệu sản phẩm miễn phí cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên website của Bộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg.

3. Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối nhận và giải quyết đề nghị được hỗ trợ tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tại những hội chợ, triển lãm xuất khẩu trong nước do Bộ Công Thương phối hợp tổ chức.

4. Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương là đầu mối phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các hoạt động nghiên cứu triển khai và bảo vệ môi trường.

5. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Xây dựng và công bố danh mục các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tại địa phương trên cơ sở các tiêu chí xác định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg và đưa vào kế hoạch hàng năm, 5 năm để triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg;

b) Ban hành văn bản hướng dẫn các thủ tục nhận hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước cho doanh nghiệp tại địa phương theo quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg và Thông tư này;

c) Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm gửi về Bộ Công Thương danh mục các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn và đề nghị các cơ chế, chính sách khuyến khích tương ứng.

6. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân địa phương thực hiện các công việc sau:

a) Lập danh sách các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của địa phương trình Uỷ ban nhân dân phê duyệt làm cơ sở cho các hoạt động hỗ trợ;

b) Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, bao gồm: giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Sở Công Thương hỗ trợ trưng bày sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm của địa phương;

c) Xây dựng cơ chế sử dụng ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tại địa phương về sản xuất thử nghiệm (sản phẩm mới; nguyên liệu, phụ liệu thay thế hàng nhập khẩu) nhằm hoàn thiện công nghệ, thiết bị mới tiên tiến trước khi ứng dụng vào sản xuất quy mô công nghiệp;

d) Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg và Thông tư này báo cáo Bộ Công Thương theo định kỳ 6 tháng và 01 năm (trước ngày 31 tháng 5 và 30 tháng 11 hàng năm).

7. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở CN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Mẫu MĐ-1a

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

………, ngày… tháng… năm…………

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

Tên doanh nghiệp (tiếng Việt, tiếng Anh):

Tên viết tắt:

Địa chỉ:

Tổng Giám đốc/Giám đốc:

Điện thoại:                                                Fax:

E-mail:                                                      Website:

Ngành nghề kinh doanh:

Loại hình doanh nghiệp:

Chi tiết về các sản phẩm chủ yếu:

Danh mục các sản phẩm giới thiệu:

(Mô tả sản phẩm muốn giới thiệu trên website: tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật...)

Đề nghị Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp chúng tôi trên website của Bộ theo Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu MĐ-1b

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG/THAY ĐỔI SẢN PHẨM ĐƯỢC GIỚI THIỆU TRÊN WEBSITE CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

………, ngày… tháng… năm…………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG/THAY ĐỔI SẢN PHẨM ĐƯỢC GIỚI THIỆU TRÊN WEBSITE CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

Tên doanh nghiệp (tiếng Việt, tiếng Anh):

Tên viết tắt:

Địa chỉ:

Tổng Giám đốc/ Giám đốc:

Điện thoại:                                                           Fax:

E-mail:                                                                Website:

Ngành nghề kinh doanh:

Loại hình doanh nghiệp:

Đã được Cục giới thiệu các sản phẩm trên website của Bộ Công Thương, gồm:……

Lý do thay đổi/bổ sung thông tin:……

Thông tin cần thay đổi/bổ sung:

1. Tên sản phẩm được thay đổi/bổ sung:

2. Mô tả chi tiết sản phẩm:

Đề nghị Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thay đổi/bổ sung các sản phẩm đã được giới thiệu trên website của Bộ theo những nội dung trên./.

 

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu MĐ-2

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
--------------

 

............, ngày ...... tháng .... năm .................

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

 

Kính gửi: Quỹ Xúc tiến Thương mại (Trung ương/tỉnh, Tp. ....)

Tên Công ty:..................................................... Địa chỉ:................................................................

Người đại diện:................................................. Chức vụ:..............................................................

Điện thoại:........................................................ Fax:....................................................................

Tài khoản số:.................................................... Ngân hàng:..........................................................

Đã tham gia hội chợ, triển lãm........................................................................................................

Tại:.................................................................. Từ ngày ............ tháng ............ năm.....................

đến ngày ...... tháng ...... năm......................

Sản phẩm trưng bày:.....................................................................................................................

Gian hàng trưng bày loại: Tiêu chuẩn:............................... m2 đơn giá: .................................... đ/m2

Đất trống trong nhà..................... m2 đơn giá: ................................... đ/m2

Đất trống ngoài trời..................... m2 đơn giá:.................................... đ/m2

với tổng chi phí thuê mặt bằng trưng bày là .......................đồng (kèm chứng từ, hoá đơn thanh toán với Công ty  

Đề nghị Quỹ chi tiền hỗ trợ hội chợ triển lãm sản phẩm ưu tiên/mũi nhọn theo Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

XÁC NHẬN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu MĐ-3

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

………, ngày… tháng… năm…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

 

Kính gửi: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ /tỉnh,Tp...)

Tên doanh nghiệp (tiếng Việt, tiếng Anh):

Tên viết tắt:                                       Địa chỉ:

Tổng Giám đốc/ Giám đốc:

Điện thoại:                                        Fax:

E-mail:                                             Website:

Ngành nghề kinh doanh:

Loại hình doanh nghiệp:

Căn cứ vào các quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển và Thông tư số….ngày tháng năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg, doanh nghiệp gửi quý cơ quan hồ sơ đề nghị được hưởng hỗ trợ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Đề nghị quý cơ quan hướng dẫn chi tiết các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp chúng tôi có thể hưởng các hỗ trợ phù hợp theo các quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

XÁC NHẬN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu SP

BIỂU CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

………, ngày… tháng… năm…………

 

BIỂU CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP

STT

Các sản phẩm chủ yếu

Doanh thu sản xuất công nghiệp

Tỷ trọng trong tổng doanh thu sản xuất công nghiệp (%)

1

Sản phẩm 1

 

 

2

Sản phẩm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/04/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 03/2008/TT-BCT hướng dẫn Quyết định 55/2007/QĐ-TTg về phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn

Số hiệu 03/2008/TT-BCT Ngày ban hành 14/03/2008
Ngày có hiệu lực 10/04/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 03/2008/TT-BCT hướng dẫn Quyết định 55/2007/QĐ-TTg về phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn
Mục lục

Mục lục

Close