BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 16/1998/TT-BTC NGÀY 6 THÁNG 02 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 98/1997/TT-BTC NGÀY 31/12/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRONG TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 98/1997/TT-BTC ngày 31/12/1997 về việc hướng dẫn xử lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong Tổng công ty Nhà nước áp dụng từ ngày 1/1/1998. Để phù hợp với Quyết định số 1179/1997/QĐ-TTg ngày 30/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1998, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm như sau:

1. Điểm 1, mục II về qui định tiến độ cắt giảm trong Thông tư số 98/1997/TT-BTC được sửa lại là:

"Tổng số chi sự nghiệp từ nguồn Ngân sách trong các Tổng công ty Nhà nước: không quá 45% so với mức chi năm 1997 (áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp đào tạo và sự nghiệp y tế)."

2. Phần kinh phí còn lại (55%) để thực hiện nhiệm vụ được giao, các Tổng công ty lập dự toán gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà Nước tại doanh nghiệp) trong tháng 1/1998 để bố trí vào khoản kinh phí các đơn vị thành viên nộp cấp trên và thông báo trong kế hoạch tài chính năm 1998 của Tổng công ty.

Các nội dung khác qui định trong Thông tư số 98/1997/TT-BTC vẫn có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời nghiên cứu sửa đổi bổ sung.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 16/1998/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 98/1997/TT-BTC hướng dẫn xử lý Tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong Tổng công ty Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 16/1998/TT-BTC Ngày ban hành 06/02/1998
Ngày có hiệu lực 21/02/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 16/1998/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 98/1997/TT-BTC hướng dẫn xử lý Tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong Tổng công ty Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close