BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 74-1998/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VAY BỈ CHO DỰ ÁN THOÁT VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ ban hành Qui chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Căn cứ Hiệp định vay ưu đãi (sau đây gọi là Hiệp định) tài trợ cho dự án Nghiên cứu, cung cấp thiết bị và giám sát hệ thống xử lý nước thải tại Thành phố Huế (sau đây gọi là dự án) ký ngày 06/04/1998 giữa Bộ Tài chính và Generale Bank - Bỉ.
Căn cứ công văn số 353/CP-QHQT ngày 30/03/1998 của Chính phủ phê duyệt Hiệp định và cơ chế cho vay lại đối với dự án.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Hiệp định như sau:

I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG:

1. Nguồn vốn vay ưu đãi của Bỉ thông qua Generale Bank là khoản vay nợ nước ngoài của Chính phủ. Vì vậy, toàn bộ tiền vay được hạch toán vào Ngân sách Nhà nước. Bộ Tài chính có trách nhiệm trả nợ cho phía nước ngoài khi đến hạn.

2. Chủ đầu tư (Uỷ ban nhân dân thành phố Huế) có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, phù hợp với các điều kiện qui định trong Hiệp định đã ký với Generale Bank và hoàn trả cho Ngân sách Nhà nước theo đúng qui định tại Hợp đồng vay lại ký với Tổng cục Đầu tư phát triển - Bộ Tài chính.

3. Tổng cục Đầu tư phát triển chịu trách nhiệm thực hiện việc cho vay lại và thu hồi nợ đối với chủ đầu tư và được hưởng phí dịch vụ cho vay lại vốn tín dụng Nhà nước theo qui định.

II. CÁC QUI ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Điều kiện vay của Bỉ

- Tổng số tiền vay: 322.018.410 BEF (tương đương 8,7 triệu USD) trong đó phần vay để thanh toán toàn bộ trị giá hợp đồng thương mại là 299.618.900 BEF và phần vay để trả phí bảo hiểm tín dụng 22.399.510 BEF. Như vậy tỷ lệ phí bảo hiểm tín dụng 7,47% trị giá hợp đồng thương mại và cũng vay từ nguồn tín dụng ưu đãi nói trên.

- Thời gian vay 16 năm, trong đó có 3 năm ân hạn tính từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

- Lãi suất: cố định 2,45%/năm.

- Phí cam kết: 0,2%/năm trả 4 tháng/lần và tính từ khi ký hiệp định vay trên số vốn chưa rút.

- Phí trả trước (Front-end fee): 1% trả một lần 30 ngày sau khi ký hiệp định vay trên tổng số tiền vay (3.220.184 BEF).

- Lãi phạt: 1,5% cộng thêm trên lãi suất liên ngân hàng Bỉ (BIBOR).

2. Cơ chế cho vay lại với dự án:

- Chủ đầu tư phải nhận nợ với Tổng cục Đầu tư phát triển (tính bằng Frăng Bỉ) toàn bộ phần vốn vay nước ngoài bao gồm cả vay để trả phí bảo hiểm tín dụng nói trên.

- Lãi suất và phí dịch vụ cho vay lại: 2,65% năm (trong đó phí dịch vụ cho vay lại là 0,2%/năm).

- Thời gian cho vay 16 năm có 3 năm ân hạn tính từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

- Chủ đầu tư trực tiếp trả các loại phí cam kết, phí trả trước... cho Generale Bank theo thông báo của Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) phù hợp với các quy định tại Hiệp định vay bằng frăng Bỉ.

- Riêng đối với mức lãi phạt chậm trả sẽ do Tổng cục Đầu tư phát triển qui định cụ thể trong hợp đồng cho vay lại ký với chủ đầu tư, nhưng không thấp hơn mức lãi phạt trong Hiệp định vay đã qui định.

3. Hướng dẫn đối với việc rút vốn và trả nợ:

a) Vốn đối ứng:

Theo Quyết định đầu tư dự án do Thủ tướng Chính phủ duyệt (Điều 2, Quyết định số 895/TTg ngày 21/10/1997) thì dự án thuộc diện vay lại vốn vay ưu đãi của Bỉ. Vốn đối ứng trong nước là 40,9% tỉ đồng (chưa bao gồm phần vốn để nộp thuế) gồm vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương sẽ được cân đối theo khả năng kế hoạch hàng năm. Do đó, theo Nghị định số 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ, chủ đầu tư có trách nhiệm tính toán xây dựng kế hoạch vốn đối ứng hàng năm (bao gồm cả vốn để nộp thuế) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư và phát triển) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế để bố trí, cân đối vốn đối ứng từ nguồn ngân sách nhà nước.

b) Rút vốn vay Bỉ:

Chủ đầu tư căn cứ vào Hiệp định vay và tiến độ hợp đồng thương mại đã ký để xây dựng kế hoạch rút vốn nước ngoài hàng năm gửi cho Bộ Tài chính.

Theo Diều 4.2.b của Hiệp định, Bộ Tài chính đã uỷ quyền không huỷ ngang cho Generale Bank rút toàn bộ vốn vay theo Hiệp định để thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp theo hợp đồng thương mại đã ký và trả phí bảo hiểm tín dụng. Để rút vốn, Chủ đầu tư cần thực hiện một số điểm trong qui trình thanh toán trực tiếp này theo Hiệp định vay như sau:

b.1. Thanh toán tiền đặt cọt (theo Điều 4.3.a của Hiệp định):

Chủ đầu tư và người nhận uỷ thác nhập khẩu (Machinoimport) có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của bảo lãnh tiền đặt cọc (Down Payment Bank Guarantee), bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Performance Bond), sau đó Machinoimport xác nhận gửi cho Generale Bank để rút tiền đặt cọc trả cho nhà cung cấp Bỉ.

b.2. Thanh toán chi phí nghiên cứu (theo Điều 4.3.b.1 của Hiệp định):

Sau khi nhận được bản đồ địa hình và bản đồ hệ thống thoát nước do nhà cung cấp lập, Chủ đầu tư có kiểm tra và cấp giấy xác nhận để Generale Bank thanh toán cho nhà cung cấp theo mẫu Phụ lục IV của Hiệp định.

b.3. Thanh toán tiền cung cấp thiết bị và giám sát xây lắp cho dự án (theo Điều 4.3.b.2 của Hiệp định):

Generale Bank sẽ thay mặt chủ đầu tư và Machinoimport thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp Bỉ căn cứ vào các chứng từ giao hàng hợp lệ do Người cung cấp Bỉ xuất trình cho Generale Bank. Riêng đối với thanh toán tiền giám sát xây lắp cho nhà thầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét và ký duyệt các hoá đơn thanh toán hàng tháng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hoá đơn do Generale Bank gửi tới.

Chứng từ rút vốn thanh toán tuân theo Qui tắc quốc tế về thực hành tín dụng chứng từ (phiên bản năm 1993 do Phòng Thương mại Quốc tế ấn hành).

c) Quản lý việc cho vay lại và trả nợ vốn vay:

Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng cho vay lại với Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư phát triển) theo các điều kiện cho vay lại nêu ở điểm II.2 trên; thực hiện việc trả nợ vốn vay đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng vay lại đã ký với Tổng cục Đầu tư phát triển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Mỗi lần nhận được thông báo rút vốn của Generale Bank, Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư phát triển) có trách nhiệm thông báo cho Chủ đầu tư số vốn đã thực rút, lịch trả nợ và đề nghị đến ký khế ước nhận nợ. Thời điểm nhận nợ là ngày Generale Bank thanh toán cho dự án và được ghi trên thông báo rút vốn do Generale Bank gửi.

Tổng cục Đầu tư phát triển chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng vốn vay và tình hình sử dụng tài sản bằng vốn vay của Chính phủ, thu hồi vốn cho vay lại của Chính phủ và báo cáo Bộ Tài chính tình hình thu hồi vốn cho vay lại.

d) Chế độ báo cáo: Định kỳ 6 tháng chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư và phát triển, Vụ Tài chính đối ngoại), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ quản về tình hình nhận, sử dụng và hoàn trả vốn vay, vốn đối ứng của Chính phủ.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Uỷ ban nhân dân thành phố Huế và các cơ quan có liên quan phản ánh kịp thời với Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 74/1998/TT-BTC thực hiện Hiệp định vay Bỉ cho Dự án thoát và xử lý nước thải thành phố Huế do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 74/1998/TT-BTC Ngày ban hành 03/05/1998
Ngày có hiệu lực 18/05/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 74/1998/TT-BTC thực hiện Hiệp định vay Bỉ cho Dự án thoát và xử lý nước thải thành phố Huế do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close