Quyền và nghĩa vụ của đại lý độc quyền theo quy định pháp luật như thế nào?

Trả lời

Thân gửi anh/chị

Liên quan đến nội dung anh/chị quan tâm, chúng tôi xin trả lời như sau:

1.CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật thương mại 2005 số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 – còn hiệu lực;

2.Ý KIẾN TƯ VẤN

Căn cứ khoản 2 điều 169 Luật thương mại 2005 số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 định nghĩa về Đại lý độc quyền như sau:

Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một Khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định 
 

Trong khái niệm đại lý độc quyền có nhắc tới hai chủ thể đó là bên giao đại lý và đại lý độc quyền trong đó có nêu rõ phạm vi hoạt động của đại lý độc quyền đó là trong một địa khu vực địa lý nhất định như một tỉnh, một huyện, hay một vùng nào đó mà ở đây Bên đại lý độc quyền chỉ được phép mua hoặc bán  hai đối tượng là một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định mà Bên đại lý độc quyền và Bên giao đại lý với nhau thỏa thuận trong hợp đồng;

Căn cứ Luật thương mại năm 2005 tại các điều 174 và 175 quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại lý  như sau:

Điều 174. Quyền của bên đại lý

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

1. Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;

2. Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

3. Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

4. Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

5. Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Điều 175. Nghĩa vụ của bên đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

1. Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

2. Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

4. Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;

5. Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;

7. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.
 

Khi so sánh về quyền và nghĩa vụ của Đại lý độc quyền với các hình thức đại lý thông thường khác ta có thể thấy sự khác biệt duy nhất đó là phạm vi giao kết hợp đồng với bên giao đại lý. Đối với đại lý thông thường, họ có thể giao kết với bất kỳ bên giao đại lý nào và kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào. Tuy nhiên đối với Đại lý độc quyền họ bị hạn chế quyền giao kết với bên thứ 3 nếu như trong Hợp đồng đại lý độc quyền có nêu rõ rằng "Chỉ được giao kết hợp đồng với duy nhất Bên giao đại lý trong thời gian ký kết hợp đồng đại lý độc quyền".

Chúng tôi hy vọng ý kiến tư vấn trên có thể giải đáp phần nào vướng mắc của anh/chị. Đồng thời anh/chị lưu ý nội dung tư vấn nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, việc áp dụng nội trên còn phụ thuộc vào từng vụ việc, hoàn cảnh cụ thể

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.