[PLEASE INSERT LOGO]

Số ………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ

XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN

Hôm nay ngày ………………., tại …………………………………………………........... Chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):

 

Người đại diện:

 

 

Theo Quyết định ủy quyền số……. ngày ……(nếu có)

 

Địa chỉ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

MST:

 

 

Số CMND:

 

 

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):

 

Người đại diện:

 

 

Chức vụ:

 

 

Địa chỉ:

 

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

 

Email:

 

Website:

 

 

Mã số thuế:

 

 

 

 

STK:

 

 

 

 

Chủ TK:

 

 

Mở tại:

 

           

 

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1.          NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

1.1.            Đối tượng của Hợp đồng:

Theo yêu cầu của Bên A, bên B đồng ý thực hiện cung cấp dịch vụ cho Bên A.

Công việc cụ thể: Xây dựng phần mềm trực tuyến.

Nội dung chi tiết về  chức năng phần mềm: Theo bảng chức năng đính kèm Hợp đồng này, Bảng chức năng là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

1.2.            Thời hạn thực hiện Hợp đồng:

Bên B có trách nhiệm hoàn thiện công việc nêu tại mục 1.1 Điều này trong thời gian 21 (Hai mươi mốt) ngày làm việc kể từ thời điểm Bên A cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để Bên B tiến hành thực hiện Hợp đồng.

Các thông tin cần thiết sẽ được Bên B thông báo cho Bên A trong thời hạn [PLEASE INSERT]  ngày làm việc kể từ thời điểm Hợp đồng này có hiệu lực.

ĐIỀU 2.          PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN

2.1.           Các Bên thống nhất mức phí dịch vụ mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B là:

Phí dịch vụ: …………………………………..VNĐ

Bằng chữ: ……………………………………………………………..

Mức phí này là mức phí dịch vụ cố định để thực hiện các công việc được nêu tại Điều 1 Hợp đồng này. Mức phí này chưa bao gồm Thuế GTGT.

2.2.            Phương thức thanh toán:

Việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua hình thức: Chuyển khoản/ Tiền mặt

Bên A sẽ thực hiện thanh toán theo thông tin tài khoản của Bên B nêu ở Hợp đồng này.

Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo 2 đợt, cụ thể như sau:

-     Thanh toán đợt 01, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền [PLEASE INSERT] VND (Bằng chữ: [PLEASE INSERT])  tương đương 50% phí hợp đồng. Số tiền trên sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B muộn nhất là [PLEASE INSERT]  ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng này..

-     Thanh toán đợt 02: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền [PLEASE INSERT] VND (Bằng chữ: [PLEASE INSERT])  tương đương 50% phí hợp đồng vào thời điểm Bên B và Bên A thực hiện ký biên bản nghiệm thu kết quả công việc khi Bên B hoàn thành công việc nêu tại Hợp đồng này trừ trường hợp Hợp đồng này có quy định khác.

2.3.      Chậm thanh toán

Trong trường hợp Bên A chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên B, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Hợp đồng này, Bên A còn phải thanh toán cho bên B một khoản lãi chậm trả được tính bằng lãi suất chậm trả của ngân hàng Vietcombank trên số tiền chậm trả được tính từ thời điểm nghĩa vụ thanh toán đến hạn đến thời điểm Bên A thực tế hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.

ĐIỀU 3.          TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1.           Bên A có nghĩa vụ cung cấp cho Bên B đầy đủ thông tin để thực hiện xây dựng phần mềm trong thời hạn 03 (Ba) ngày kể từ ngày Bên A nhận được đề nghị cung cấp thông tin từ Bên B. Bên B sẽ thực hiện công việc nêu tại Hợp đồng này từ thời điểm nhận được đầy đủ thông tin từ Bên A. Việc cung cấp thông tin không đầy đủ của Bên A làm chậm tiến độ thời gian của hợp đồng sẽ là cơ sở miễn trừ trách nhiệm cho Bên B.

3.2.         Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên B sẽ thực hiện việc trao đổi thông tin với bên A về dự án. Các thông tin trao đổi sẽ được Bên B thông báo cho Bên A bằng phương thức email/văn bản và có thông báo bằng điện thoại cho bên A. Trong vòng 02 (hai) ngày tính từ ngày nhận được yêu cầu từ bên B, Bên A có nghĩa vụ xem xét và cung cấp các thông tin cần thiết cho Bên B. Trong trường hợp bên B không nhận được đầy đủ thông tin từ bên A, bên B có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng, thời gian tạm dừng này sẽ không được tính vào thời gian thực hiện Hợp đồng hoặc Bên B xem xét sẽ tự đưa ra hướng giải quyết và sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với những nội dung không phù hợp với yêu cầu của Bên A.

3.3.         Bên A phải có trách nhiệm phản hồi thông tin trong thời hạn 02 ngày tính từ ngày bên B gửi phần mềm cho Bên A, trường hợp bên B không nhận được bất kỳ phản hồi nào về phần mềm mà bên B đã gửi thì xem như bên A đã đồng ý kết quả công việc mà Bên B đã thực hiện. Trong trường hợp, bên A có yêu cầu thay đổi sau thời gian nêu tại điều khoản này được xem là yêu cầu phát sinh từ Bên A, Bên B có quyền không giải quyết hoặc tính phí phát sinh tùy theo yêu cầu thay đổi, nội dung này Bên B sẽ chỉ thực hiện sau khi kết thúc Hợp đồng.

3.4.       Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên B sẽ gửi kết quả công việc từng phần và các Bên có trách nhiệm nghiệm thu từng phần sản phẩm. Bên A có trách nhiệm ký nhận các biên bản nghiệm thu theo các đợt thanh toán hoặc ghi nhớ công việc khi bên B thực hiện các công việc tại Điều 1 của hợp đồng này. Trường hợp Bên B đã hoàn thiện từng hạng mục của Hợp động, nhưng Bên A không ký xác nhận nghiệm thu, bên B có quyền đơn phương tạm ngừng thực hiện Hợp đồng (thời gian tạm ngừng sẽ không tính vào thời gian thực hiện Hợp đồng) hoặc chấm dứt hợp đồng, trường hợp này các Bên có nghĩa vụ đối chiếu bảng công việc và thanh toán cho Bên B các công việc Bên B đã thực hiện.

3.5.      Bên A đồng ý trên phần mềm trực tuyến sẽ để nội dung như sau: Bản quyền thông tin thuộc về Công ty …………………………………………………………… và do Bên B xây dựng, vận hành;

3.6.       Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản đã nêu trong Điều 2 của hợp đồng này. Trong trường hợp chậm thanh toán thì Bên A phải chịu phạt với mức phạt tương đương 0.5% (không phẩy năm phần trăm) trên số tiền chậm thanh toán trên mỗi ngày vi phạm. Nếu quá 05 (năm) ngày mà Bên A vẫn không hoàn thành việc thanh toán theo Hợp đồng, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí Hợp đồng cho Bên B kèm theo điều khoản phạt do vi phạm Hợp đồng.

 

ĐIỀU 4.          TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B       

4.1.       Hoàn thành việc xây dựng phần mềm theo thời hạn đã quy định của Hợp đồng này cho Bên A noại trừ các trường hợp khác nêu tại Hợp đồng này. Sản phẩm cuối cùng Bên B bàn giao cho Bên A cần đáp ứng đầy đủ chức năng theo file chức năng và báo giá hệ thống đính kèm Hợp đồng này. Sản phẩm được bàn giao là sản phẩm chất lượng không bao gồm các lỗi. Việc sửa các lỗi phát sinh được quy định tại Điều 6 của Hợp đồng này.

4.2.         Cung cấp dịch vụ và tuân thủ thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng này;

4.3.       Bên B sẽ thực hiện việc cập nhật 5 (năm) bài viết hoặc sản phẩm làm mẫu để bên A tự cập nhật tiếp các nội dung còn lại. Việc cập nhật này sẽ do nhân viên Bên B thực hiện và hướng dẫn cho nhân viên Bên A.

4.4.        Trong trường hợp bên A muốn bên B cập nhật nội dung trên phần mềm ngoài các nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này thì bên B sẽ cung cấp dịch vụ khác dành cho Bên A theo biểu phí của Bên B. Bên B cam kết sẽ xem xét và áp dụng mức phí ưu đãi, hợp lý dành cho Bên A. Phần dịch vụ cập nhật thêm này này hai bên sẽ được các Bên thỏa thuận trong văn bản khác ngoài hợp đồng này.

4.5.            Nhanh chóng giải quyết các yêu cầu của Bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của Bên B nêu tại Hợp đồng này;

4.6.            Trong quá trình hoàn thiện Hợp đồng và khi thực hiện bàn giao sản phẩm, Bên B sẽ cử nhân viên hướng dẫn Bên A quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm;

4.7.            Kịp thời xem xét và sửa lỗi hệ thống theo đúng quy định của hợp đồng này.

4.8.            Cung cấp cho bên A hoá đơn tài chính sau khi bên A thanh toán đầy đủ các khoản mục theo đúng nội dung của hợp đồng.

4.9.            Bên B có nghĩa vụ thực hiện tiến độ Hợp đồng theo đúng thời hạn quy định tại Điều 1 Hợp đống này, trường hợp bên B không hoàn thành phần mềm đúng hạn, bên B có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ chi phí mà bên A đã thanh toán cho bên B và chịu một khoản phạt tương đương 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà Nước tính trên số tiền đã thực nhận.

 

ĐIỀU 5.          CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM CỦA CÁC BÊN

5.1.      Cam kết của Bên A

-           Bên A cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cung cấp cho Bên B.

-           Bên A cam kết là chủ thể được thành lập và/hoặc hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. Bên A cam kết và bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện và đã hoàn thành tất cả các thủ tục theo yêu cầu của pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến các đối tượng của Hợp đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng website, phần mềm hoặc các đối tượng khác tuỳ từng trường hợp) trước khi chính thức đưa các đối tượng trên vào vận hành trên thực tế.

-           Bên A cam kết không sử dụng dịch vụ, phần mềm là đối tượng của Hợp đồng này cho những mục đích trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

-           Các Bên đồng ý rằng chủ thể sử dụng phần mềm là Bên A và Bên B chỉ là Bên thực hiện cung ứng dịch vụ xây dựng phần mềm cho Bên A. Những thông tin có trong Hợp đồng là do Bên A cung cấp và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Việc sử dụng phầm mềm bằng bất cứ hình thức nào trong mọi trường hợp đều do Bên A tự thực hiện và Bên B không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào trong việc khai thác và sử dụng phần mềm của Bên A.Trong trường hợp Bên A thực hiện việc khai thác phần mềm làm ảnh hưởng hay thiệt hại đến Bên thứ 3 nào khác và/hoặc vi phạm các quy định pháp luật thì Bên A cam kết tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bên B chỉ chịu trách nhiệm trước Bên A trong giới hạn Hợp đồng này  và Bên B được loại trừ  khỏi tất cả các tranh chấp, khiếu kiện và/hoặc trách nhiệm pháp lý nào xảy ra do hành vi của Bên A gây ra.

-           Bên A hiểu và xác nhận rằng Bên B không có khả năng cũng như không có quyền truy cập nội dung hay tiến hành xử lý bất kì thông tin, dữ liệu nào hay can thiệp vào những hoạt động nào của Bên A liên quan đến đối tượng của Hợp đồng này ngoài trừ việc thực hiện thiết kế, xây dựng phần mềm, trang web theo yêu cầu của Bên A.

-           Bên A cam kết bảo đảm, bồi thường, hoàn lại cho Bên B tất cả các loại phí, lệ phí và các chi phí hợp lý khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ các hành vi vi phạm pháp luật của Bên A.

5.2.      Cam kết của Bên B

-           Đủ điều kiện để cung ứng các loại dịch vụ trên theo quy định pháp luật hiện hành.

-           Tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

-           Cung cấp dịch vụ một cách tận tâm, trung thực và thiện chí

-           Bên B cam kết cung ứng các dịch vụ không trái pháp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức khác.

-           Bên B hiểu và xác nhận rằng Bên B không có khả năng và quyền truy cập nội dung cũng như không có quyền tiến hành xử lý bất kì thông tin, dữ liệu nào do Bên A cung cấp hay can thiệp vào bất cứ hoạt động nào của Bên A ngoài những công việc đã thoả thuận theo Hợp đồng này.

ĐIỀU 6. BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ.

6.1.      Bên B có nghĩa vụ bảo hành 5 năm đối với những sự cố,  lỗi phần mềm phát sinh trong quá trình vận hành, sử dụng. Bên B chỉ cam kết bảo hành những lỗi kỹ thuật xảy ra với sản phẩm do lỗi của Bên B trong quá trình xây dựng sản phẩm.

6.2.      Bên B sẽ tiến hành sửa chữa lỗi có thu phí theo thỏa thuận của hai bên nếu lỗi xảy ra không do lỗi của Bên B bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc nhập dữ liệu sai, lỗi gây ra do không biết cách sử dụng, làm sai hướng dẫn của Bên B….

6.3.      Bên B không có nghĩa vụ phải thực hiện bảo hành hay sửa lỗi nếu như Bên A tự ý hoặc yêu cầu Bên thứ ba nào khác can thiệp vào phần mềm. Trường hợp này, Bên B sẽ thực hiện thu phí theo bảng giá của Bên B nếu như Bên A yêu cầu bên B sửa lỗi.

6.4.      Bên B sẽ tiến hành bảo hành có thu phí theo thỏa thuận giữa hai bên nếu sự cố lỗi xảy ra do server, hacker tấn công hoặc các nguyên nhân khác không phải lỗi của Bên B.

ĐIỀU 7.          KẾT QUẢ VÀ NGHIỆM THU

7.1.      Nghiệm thu hợp đồng

Hai bên tiến hành tổng kết, nghiệm thu hợp đồng trên cơ sở các nội dung trong hợp đồng đã được thực hiện. Trong thời gian  03 (ba) ngày tính từ ngày Bên B gửi thông  báo đã hoàn thành Hợp đồng, Bên A phải có trách nhiệm phản hồi, trường hợp Bên A không có phản hồi thì bên B sẽ gửi văn bản đề nghị Bên A nghiệm thu hợp đồng. Trong thời gian 07 (bảy) ngày tính từ ngày Bên B gửi văn bản đề nghị nghiệm thu mà Bên A không có bất cứ thông tin phản hồi thì hợp đồng mặc nhiên được nghiệm thu, Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho Bên B.

Trong trường hợp công việc đã thực hiện khác không được quy định bảng chức năng theo Điều 1 của Hợp đồng này, các nội dung công việc gia tăng sẽ được ghi rõ trong biên bản nghiệm thu và Bên A có nghĩa vụ thanh toán phần chi phí tăng thêm này theo thỏa thuận của các Bên (nếu có) hoặc theo bảng giá của Bên B.

7.2.      Xác nhận công việc.

Bên A có trách nhiệm xác nhận kết quả phần việc được thực hiện theo giai đoạn (theo yêu cầu từ Bên A hoặc Bên B). Bên B chuyển giao các giấy tờ, tài liệu liên quan để Bên A xác nhận. Sau 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ, tài liệu trên mà Bên A không có ý kiến phản hồi, kết quả mặc nhiên được chấp nhận.

Sau khi hoàn thành phần mềm trực tuyến bên B có trách nhiệm bàn giao phần mềm trực tuyến cho bên A, sau khi các bên thực hiện bàn giao sản phẩm,bên B không được tự ý thay đổi hoặc chỉnh sửa khi chưa có sự đồng ý của bên A trong trường hợp Bên B thực hiện các thay đổi này mà dẫn đến thiệt hại cho Bên A, Bên B sẽ có trách nhiệm bồi thường, điều khoản này không áp dụng đối với trường hợp Bên B phải thực hiện các thay đổi để kịp thời đảm bảo lợi ích cho Bên A,.

ĐIỀU 8.          TẠM NGƯNG, THAY ĐỔI VÀ CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

8.1.            Tạm Ngưng, chấm dứt

-                Bên B sẽ tạm ngưng hoặc chấm dứt  hợp đồng này nếu như bên A vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này. Bên B có thể  tiếp tục  thực hiện công việc nếu như được sự thỏa thuận của 2 bên và  sau khi Bên A thanh toán đầy đủ cho bên B phần chi phí hợp lý cho các công việc mà Bên B đã thực hiện.

-               Bên B sẽ tạm ngưng một hoặc tất cả dịch vụ trong hợp đồng này sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bên A. Văn bản phải ghi rõ thời hạn tạm ngưng, thời hạn triển khai lại dịch vụ.Thời gian tạm ngưng dịch vụ không quá 20 (hai mươi) ngày tính từ ngày bên B nhận được văn bản của bên A. Nếu quá 20 ngày xem như bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng và sẽ xử lý theo các điều khoản của Hợp đồng này.

-                 Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên A phải có trách nhiệm thanh toán trên phần dự án mà bên B đã hoàn thành.

-                Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức và không cần phải thông báo cho Bên A trong trường hợp Bên B nhận thấy Bên A có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đối tượng của Hợp đồng này.

-             Trường hợp các Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật thì ngoài nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Bên vi phạm có nghĩa vụ phải thanh toán cho bên kia một khoản phạt vi phạm tương đương với 8% giá trị Hợp đồng này.

8.2.            Thay đổi

-                Mọi thay đổi liên quan đến Hợp đồng phải có văn bản đề nghị Bên kia trước 15 (mười lăm) ngày làm việc để giải quyết.

-               Mọi chi phí phát sinh do việc thay đổi Hợp đồng sẽ căn cứ dựa trên nguyên nhân thay đổi Hợp đồng và các Bên có trách nhiệm thanh toán chi phí hợp lý liên quan đến việc thay đổi Hợp đồng do lỗi của mình

ĐIỀU 9.          BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 10.        GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này (nếu có) sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp các bên không thể tự giải quyết bằng thương lượng, hoà giải, các tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

-                    Số lượng trọng tài: 3

-                    Địa điểm giải quyết tranh chấp: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

-                    Luật áp dụng để giải quyết tranh chấp là luật của Việt Nam

-                    Ngôn ngữ áp dụng trong  quá trình giải quyết tranh chấp là tiếng Việt

 

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

11.1.    Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

11.2.    Các Bên cam kết không tiết lộ các thông tin liên quan đến hợp đồng này cho bất kì bên thứ ba nào bao gồm nhưng không giới hạn tại các nội dung: thông tin Hợp đồng, thông tin của các Bên, các hoạt động giao dịch, hay bất cứ thông tin nào có được trong quá trình tiến hành Hợp đồng… trừ trường hợp được sự đồng ý của bên kia. Thông tin có thể được cung cấp cho các chủ thể sau: nhân viên của các Bên để thực hiện Hợp đồng, nhà thầu, bên tư vấn, luật sư của bên đó nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này, cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trên cơ sở các quy định pháp luật.

11.3.    Trường hợp Bên A chưa/không kí hợp đồng này nhưng đã đồng ý và/hoặc yêu cầu và/hoặc có bất kì hành vi nào thể hiện sự đồng thuận việc Bên B cung cấp dịch vụ thì các bên đương nhiên được xem như đã đồng ý và chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.  Hợp đồng này đương nhiên có hiệu lực.

11.4.    Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản được có giá trị như nhau: mỗi bên giữ 01 (một) bản.

11.5.    Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí hoặc kể từ ngày Bên A thể hiện sự đồng thuận về việc cung ứng dịch vụ.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

____________________

Họ tên:………………………………………

Chức vụ:……………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

____________________

Họ tên:………………………………………

Chức vụ:……………………………………

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.