CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

 

Hôm nay, ngày ……tháng ….. năm …, tại ........................................., địa chỉ: Số …….......….., chúng tôi gồm :

BÊN BÁN:

Ông :.............................................................................................................................................

Sinh ngày : ...................................................................................................................................

Chứng minh ND :.........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú :....................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ : ............................................................................................................................

Cùng vợ ...............................................................................................................................

Sinh ngày .....................................................................................................................................

Chứng minh ND...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú......................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ...............................................................................................................................

BÊN MUA:

Ông :.............................................................................................................................................

Sinh ngày : ...................................................................................................................................

Chứng minh ND :.........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú :....................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ : ............................................................................................................................

Cùng vợ ...............................................................................................................................

Sinh ngày .....................................................................................................................................

Chứng minh ND...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú......................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ...............................................................................................................................

Sau khi thỏa thuận, chúng tôi đồng kết Hợp đồng mua bán xe (sau đây gọi là ‘‘Hợp đồng’’ hoặc ‘‘Hợp đồng này’’) với những điều khoản điều kiện sau đây:    

 

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢ P ĐỒNG

Bằng Hợp đồng này Bên Bán đồng ý bán cho Bên Mua chiếc xe ô với thông tin cụ thể như sau:

-                 Nhãn hiệu: ..........................................................................................................................

-                 Số máy: ...............................................................................................................................

-                 Số khung: ............................................................................................................................  

-                 Biển số :...............................................................................................................................

-                 Loại xe:................................................................................................................................

-                 Màu sơn :.............................................................................................................................

-                 Số ghế ngồi : .......................................................................................................................

-                Theo đăng xe ô số : do ............................ cấp ngày ......................   đứng tên chủ xe

Sau đây gọi là ‘‘Tài sản’’

ĐIỀU 2. GIÁ CẢ - THANH TOÁN

2.1. Giá cả

-        Giá mua bán xe ô hai Bên tự thoả thuận :  ......................................Việt Nam đồng (bằng chữ ......................................................................... đồng Việt Nam).

-        Giá trên đã bao gồm các loại thuế phí Bên Bán phải đóng theo quy định pháp luật

-        Bên Mua sẽ chịu lệ phí trước bạ liên quan đến việc sang tên chủ sở hữu tài sản.

2.2. Thanh toán

-        Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán.

-        Bên Mua thực hiện thanh toán cho Bên Bán theo từng lần, cụ thể như sau:

........%  giá trị Hợp đồng khi các Bên kết Hợp đồng này

........%  giá trị Hợp đồng khi các Bên bàn giao Tài sản các giấy tờ tài liệu liên quan.

........%.  giá trị Hợp đồng khi các Bên Mua hoàn tất thủ tục sang tên chủ sở hữu Tài sản.

ĐIỀU 3. CAM KẾT CỦA BÊN BÁN

3.1.    Bên Bán cam kết:

-                 Bên Bán toàn quyền sở hữu đối với Tài sản;

-                 Không bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Tài sản;

-                 Bên Bán không đang cầm cố, thế chấp, hứa bán Tài sản cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác về việc chuyển nhượng Tài sản;

-                 Bên Bán đã thông báo đầy đủ cụ thể về tình trạng kỹ thuật của chiếc xe nói trên.

3.2. Nghĩa vụ của Bên Bán

-        Thực hiện bàn giao Tài sản đúng hiện trạng như đã thỏa thuận;

-        Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật /hoặc theo quy định tại Hợp đồng này.

-        Hỗ trợ  Bên Mua thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 4. CAM KẾT VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

4.1.    Cam kết của Bên Mua

-        Đã xem xét, biết tình trạng kỹ thuật  của xe,

-        Hoàn toàn đồng ý mua chiếc xe ô nói trên như hiện trạng;

-        Đã nhận xe cùng bản chính đăng xe, các giấy tờ khác liên quan đến hồ xe ô nói trên.

-        Bên Mua cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành về việc mua bán, đăng sang tên xe.

4.2.    Nghĩa vụ của Bên Mua

-        Thực hiện việc thanh toán đúng hạn đầy đủ theo quy định của Hợp đồng này;

-        Tuân thủ đúng đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng này;

-        Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật /hoặc theo quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1.    Ngoài các thỏa thuận trên những vấn đề phát sinh chưa được đề cập trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết dựa trên quy định của pháp luật liên quan.

5.2.    Hợp đồng này được lập thành (02) bản, giá trị pháp như nhau, mỗi bên giữ (01)      bản làm sở để thực hiện.

 

Hai Bên, từng người một  đã đọc lại nguyên văn Bản hợp đồng mua bán xe này, hiểu nội dung hoàn toàn nhất trí với nội dung hợp đồng. Hai bên đã cùng tên dưới đây để làm bằng. 

BÊN BÁN

BÊN MUA

 

                                

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.