CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

 

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO BẤT ĐỘNG SẢN

 

- Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 về hoạt động kinh doanh Bất động sản.
- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015.
- Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về thương mại.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện & nhu cầu của các Bên;
Hai Bên cùng thống nhất thỏa thuận và đồng ý ký Hợp đồng dịch vụ quảng cáo với các điều khoản sau đây:

BÊN A: BÊN THUÊ DỊCH VỤ

CÁ NHÂN/ CÔNG TY: ..................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................................................
Fax:....................................................................................................................................................
Email: ................................................................................................................................................
Đại diện:............................................................................................................................................
Chức vụ:............................................................................................................................................

BÊN B: BÊN CHO THUÊ DỊCH VỤ

CÔNG TY: .......................................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................................................
Fax:....................................................................................................................................................
Email: ................................................................................................................................................
Đại diện:............................................................................................................................................
Chức vụ:............................................................................................................................................

Hai Bên cùng thống nhất thỏa thuận và đồng ý ký Hợp đồng dịch vụ quảng cáo với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1:         NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
1. Hình thức quảng cáo: Bên A đồng ý và đề nghị thuê Bên B thực hiện dịch vụ quảng cáo bằng hình thức đăng bài viết trên Website của Bên B hoặc do Bên B cung cấp.
2. Nội dung quảng cáo: Quảng Cáo Bất Động Sản.
3. Chi tiết quảng cáo:   .
Bên B thực hiện dịch vụ quảng cáo theo những thông tin mà Bên A cung cấp về Bất động sản như sau:
- Vị trí :........................................................................................................................................... 
- Diện tích : ..........m2 đất .................m2 xây dựng .............tầng
  (Mặt tiền: ……...m, chiều dài:……m, sân vườn:……m2)
- Đặc điểm đường giao thông:....................................................................................................
- Hướng nhà: ................................................................................................................................   
- Loại nhà/đất:...............................................................................................................................   
- Nội thất:
  Số phòng ngủ: ...................... Phòng khách: ................ Phòng ăn: ........................................ 
  Số phòng WC: ...................... Gara ô tô: ...................... Phòng bếp .........................................
- Kết cấu: .....................................................................................................................................
- Vật liệu hoàn thiện: ...................................................................................................................   
- Tiện nghi: ..................................................................................................................................    
- Điện: ......................  Nước: ......................  Điều hòa: ......................  Điện thoại: ...................    
  Internet: .................   Khác: .....................................................................................................     
- Tình trạng pháp lý:                                                                                                                         
......................................................................................................................................................   
......................................................................................................................................................   
- Hiện trạng : Đang ở  □   Cho thuê  □  Khác:.......................................................................
ĐIỀU 2:        PHƯƠNG THỨC, PHƯƠNG TIỆN, THỜI GIAN QUẢNG CÁO
1. Phương thức: Bên B sẽ đăng các bài viết nhằm mục đích truyền thông, quảng cáo cho Bên A thông qua các bài viết hoặc banner quảng cáo trên Website của Bên B hoặc do Bên B cung cấp.
2. Phương tiện: Phương tiện được dùng để quảng cáo sẽ là các Website của Bên B hoặc do Bên B cung cấp. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại sẽ tuân thủ theo các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hoá.
3. Thời gian quảng cáo sẽ bắt đầu từ ngày..................... đến ngày...........................  trên các phương tiện quảng cáo của Bên B hoặc do Bên B cung cấp.
ĐIỀU 3:      GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN:
-           Giá trị Hợp đồng     : .................................VNĐ.
            VAT (10%)                : .................................VNĐ.
            Tổng giá trị Hợp đồng: ................................VNĐ.
            (Viết bằng chữ: ......................................)
-           Phương thức thanh toán:
            Đợt 1: ............................................................................................................................
            Đợt 2: ............................................................................................................................
-           Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên B cụ thể như sau:
            CÔNG TY ................................................................................
            Tài khoản số   :  ................................. Tại Ngân Hàng: .................................
ĐIÊU 4:            QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA  BÊN A
-  Bên A có quyền lựa chọn hình thức, nội dung, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại theo thỏa thuận với Bên B tại Điều 2 hợp đồng này.
-  Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo nội dung, điều khoản đã ký kết.
-  Bên A có quyền yêu cầu Bên B báo cáo tiến độ thực hiện về nội dung quảng cáo mà Bên B đang thực hiện cho Bên A.
- Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện dịch vụ cần thiết cho việc quảng cáo Bất động sản (ví dụ: khảo sát chụp hình, nghiên cứu về các yếu tố pháp lý, kinh tế, kỹ thuật của bất động sản yêu cầu quảng cáo).
- Thanh toán cho Bên B phí dịch vụ đúng hạn và đầy đủ theo quy định tại Điều 2.
ĐIỀU 5:            QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
- Nhận tiền của Bên A theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng này.
- Từ chối thực hiện cung cấp dịch vụ quảng cáo nếu nhận thấy yêu cầu quảng cáo của Bên A là không trung thực hoặc vi phạm các quy định về pháp luật quảng cáo.
- Cam kết có đầy đủ các chức năng, nghiệp vụ tương ứng để thực hiện các các dịch vụ ký kết.
- Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến Bất động sản yêu cầu quảng cáo, chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các giấy tờ tài liệu đã cung cấp.
- Thực hiện đúng nội dung, phương tiện, thời gian cung cấp dịch vụ quảng cáo mà các bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.
ĐIỀU 6:          CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này bị chấm dứt trong trường hợp xảy ra các sự kiện sau đây:
- Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng (90) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm.
- Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể.
- Theo thoả thuận giữa các Bên.
- Một Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng trước ít nhất (90) ngày. 
- Các trường hợp khác theo Hợp đồng này và/hoặc theo quy định pháp luật.
ĐIỀU 7:          GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
-  Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải và đảm bảo quyền lợi hợp pháp giữa các Bên.
-  Trong trường hợp không đạt được thoả thuận trong vòng (30) ba mươi ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân cấp Quận/Huyện có thẩm quyền.
-  Luật pháp Việt Nam hiện hành là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp của Hợp đồng này.
-  Trong thời gian có mâu thuẫn hoặc có tranh chấp đang được giải quyết thì các Bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, ngoại trừ vấn đề đang bị tranh chấp.
ĐIỀU 8:          BẢO MẬT THÔNG TIN
Hợp đồng được lập trên cơ sở bảo mật nghiêm ngặt. Không bên nào được tiết lộ nội dung của Hợp đồng này mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
Trường hợp cung cấp thông tin theo quy định pháp luật, Bên cung cấp phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại nội dung thông tin đã cung cấp, chậm nhất sau 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp.
ĐIỀU 9:          HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, bất kỳ sự bổ sung và/hoặc chỉnh sửa nào trong Hợp đồng này là một phần không thể tách tời của Hợp đồng này và chỉ có hiệu lực kể từ khi những sự thay đổi, bổ sung, sửa đổi đó được ký kết bởi tất cả các bên.
ĐIỀU 10:        SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.
ĐIỀU 11:        CAM KẾT CHUNG
- Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Mọi thay đổi, bổ sung đều phải được các Bên đồng ý bằng văn bản.
- Bên nào tự ý đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường tổng số tiền đã ký trong Hợp đồng cho Bên còn lại.
- Hợp đồng được tự động thanh lý sau khi hai Bên hoàn thành xong các nghĩa vụ và điều khoản trong Hợp đồng.
- Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản, mỗi Bên giữ (01) một bản có giá trị như nhau kể từ ngày hai Bên cùng ký kết.
        

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.