TÊN CÔNG TY….

___________

Số/. ………………..

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Giữa Công ty bảo vệ và người lao động)
 

 

Hôm nay ngày …./…/….. tại ………………….chúng tôi gồm có:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ...........................      

Mã số doanh nghiệp : ..................................................................................................................

Trụ sở: .........................................................................................................................................

Đại diện bởi: ................................................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là “ Người sử dụng lao động” hoặc “BÊN A”)

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG ......................................................................................................

Sinh ngày :    ...............................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................

CMND/Passport/CCCD số :.......................................................................................................

Cấp ngày:....................................................... nơi cấp :................................................................

(Sau đây gọi tắt là “Người lao động” hoặc “Bên B”)

Xét rằng:

-           Bên A là một Công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/Thành Phố ……… cấp ngày …………..  có đầy đủ các điều kiện để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và  nhu cầu về tuyển dụng lao động là nhân viên bảo vệ cho các khách hàng của Bên A.

- Bên B là người lao động có nhu cầu về việc làm, đáp ứng các nhu cầu của Bên A đối với nhân viên bảo vệ.

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG

-                Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có thời hạn ……..

-                Từ ngày……………………….. đến/..............................................................................

-                Thời gian thử việc : ......................................................................................................... 

-                Địa điểm làm việc :...........................................................................................................

-                Chức danh chuyên môn :  Bảo vệ

-                Chức vụ (nếu có) :...........................................................................................................

-                Công việc phải làm: Công việc phải làm bảo gồm các công việc được mô tả chi tiết trong bản phụ lục đính kèm hợp đồng này.

ĐIỀU 2.  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Thời giờ làm việc: ……… giờ/ngày

Ca Sáng: ..........................................................................................................................

Ca chiều:..........................................................................................................................

Ca đêm: ...........................................................................................................................   

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG /

Quyền lợi

-                Phương tiện đi lại làm việc:..............................................................................................

-                Mức lương: .....................................................................................................................

-                Hình thức trả lương: chuyển khoản/ tiền mặt (Phí chuyển tiền do Bên A chịu)

-                Phụ cấp:

>  Đi lại: ...........................................................                                     

>  Ăn ở:.............................................................

>  Phụ cấp làm thêm giờ:...................................

>  Phụ cấp vùng, mức phức tạp công việc:........

>  Phụ cấp học vấn/võ thuật:.............................

-                Lương và phụ cấp được trả chậm nhất vào ngày  …………. Của tháng tiếp theo.

-                Tiền thưởng: Theo hiệu quả công việc và chính sách của Công ty;

-                Chế độ nâng lương:. ........................................................................................................

-                Trang bị bảo hộ lao động gồm: được Công ty cấp, phát theo yêu cầu của công việc.

-                Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết): theo quy định pháp luật lao động và nội quy lao động Công ty;

-                Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

-                Chế độ đào tạo: được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ - vệ sĩ theo quy chế Công ty;

-                Nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc, không vi phạm nội quy, quy chế Công ty, có năng lực chuyên môn sẽ được xem xét bổ nhiệm chức vụ quản lý.

Nghĩa vụ :

-                Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động và chịu trách nhiệm với công việc mình làm.

-                Tuân thủ, thực hiện cam kết bảo mật các thông tin của Công ty và khách hàng của Công ty, không tự ý xâm phạm các bí mật, tài liệu mật của Công ty nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng hoặc Công ty.

-                Chấp hành hiệu lệnh điều hành và chiụ sự quản lý phân công của Ban giam đốc, đội trưởng và các quản lý cấp trên khác của Công ty,nghiêm chỉnh chấp hành  nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động, an toàn cháy nổ của Công ty và của khách hàng của Công ty .

-                Bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất đối với thiệt hại về vật chất của Công ty và khách hàng của Công ty trong quá trình thực hiện công việc được giao theo hợp đồng.

-                Không được thực hiện những công việc gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Công ty, nhân danh Công ty thực hiện công việc vượt quá phạm vi Công ty giao phó .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Nghĩa vụ

-                Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những nội dung đã cam kết trong hợp đồng lao động.

-                Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động, không được dùng lời lẽ, hành vi mang tính miệt thị đối với người lao động;

-                Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;

-                Trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực hiện việc chăm sóc sức khoẻ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

-                Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

Quyền hạn

-                Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, nội quy lao động Công ty, thỏa ước lao động tập thể (nếu có);

-                Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc. . .)

ĐIỀU 5. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Hợp đồng này và bất kì tranh chấp, khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến đối tượng hoặc hình thức (bao gồm các tranh chấp và/hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam

ĐIỀU 6. XỬ LÝ TRANH CHẤP.

-                Nếu bất kì nội dung nào trong Hợp đồng này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, nội dung đó sẽ được xem là đương nhiên sửa đổi trong thời gian sớm nhất có thể để trở nên có hiệu lực, đúng pháp luật và có thể thực hiện được. Trong trường hợp những thay đổi đó không thể thực hiện được, các nội dung đó được xem như huỷ bỏ. Việc một hoặc một số nội dung trong Hợp đồng bị sửa đổi hoặc huỷ bỏ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và việc thực hiện của các nội dung khác của Hợp đồng.

-                Trong trường hợp một bên phát hiện bất kỳ nội dung nào trong Hợp đồng này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, các bên sẽ tiến hành đàm phán, thương lượng trên tinh thần trung thực, thiện chí để chỉnh sửa nội dung đó sao cho có hiệu lực, đúng pháp luật, có thể thực hiện được và trong thời hạn sớm nhất để đạt được những hiệu quả như trước khi chỉnh sửa. 

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

-                Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của nội quy lao động của Công ty, trường hợp nội quy lao động của Công ty không có quy định thì áp dụng quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-                Hai bên đã đọc hợp đồng, hiểu rõ các quyền, nghĩa vụ và các nội dung khác quy định  trong hợp đồng này việc ký hợp đồng này trên tình thần tự nguyên, hợp tác, không bị ép buộc. Chúng tôi cam kết nghiêm túc thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm đối với các vi phạm liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này;

-                Hợp đồng lao động này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở để thực hiện và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

 

___________________________

Họ tên: ........................................

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

  

___________________________

Họ tên: .........................................

Chức vụ: .......................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.