BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 366/BC-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014 CỦA CƠ QUAN BHXH VIỆT NAM

Bước vào năm 2013, kinh tế thế giới đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn biến động phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể; tình trạng người lao động bị nợ lương, thất nghiệp chậm được khắc phục... ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành, đặc biệt là công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Bám sát chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của Ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong năm qua đã nổ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác giao. Kết quả cụ thể như sau:

I. VỀ HƯỚNG DẪN CHỈ ĐẠO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH

Thực hiện kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam đã xây dựng, phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 kịp thời cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân và Ban Cơ yếu Chính phủ; đồng thời xây dựng và ban hành chương trình công tác trọng tâm để các đơn vị trong toàn Ngành chủ động triển khai thực hiện. Trong năm 2013 đã xây dựng và ban hành 97 quy định, quy chế, văn bản chỉ đạo, trong đó có 35 quy định, quy chế quản lý, kế hoạch hành động tiêu biểu như: Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 trong toàn hệ thống; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số01/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Kế hoạch triển khai Đề án BHYT toàn dân; Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam; Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ thuộc hệ thống BHXH Việt Nam; Quy chế quản lý, sử dụng hộp thư điện tử trong cơ quan BHXH Việt Nam; Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thu, chi, cấp sổ thẻ, thực hiện chính sách BHXH, thực hiện chính sách BHYT và Quy trình nội bộ giải quyết công việc áp dụng tại cơ quan BHXH Việt Nam...

Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; phối hợp với các Đoàn giám sát của Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội thực hiện giám sát tình hình thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế tham gia Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT; phối hợp với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam hướng dẫn, triển khai quản lý đối tượng hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và thí điểm thu BHXH, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai Ngành...

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, trong đó nổi bật là việc phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; phối hợp với các Sở, ban, ngành tại địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác phát triển đối tượng, thu hồi nợ đọng, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, triển khai công tác đấu thầu mua thuốc, xây dựng giá viện phí... Trong năm 2013, BHXH các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thành phố ban hành 349 văn bản và phối hợp với các sở, ngành ở địa phương ban hành 63 văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết01/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chỉ thị số30/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; triển khai Quy chế quản lý công sở và chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản,... Tổ chức các đoàn công tác làm việc tại các tỉnh, thành phố có khó khăn, vướng mắc trong việc đấu thầu thuốc, các địa phương có số nợ BHXH, BHYT cao; các tập đoàn kinh tế lớn như Vinashin, Vinalines... để tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động.

Với quyết tâm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, năm 2013, toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Kết quả chủ yếu như sau:

Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến hết năm 2013 đạt 63.018.443 người, tăng 2.807.409 người (4,7%) so với cùng kỳ năm 2012; năm 2013, số thu BHXH, BHYT đạt 164.450,4 tỷ đồng, vượt 3,32% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 25.696,1 tỷ đồng (18,5%) so với cùng kỳ năm 2012. BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH

Trong năm đã giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho 7.652.404 lượt người (tăng 892.336 lượt người (13.2%) so với cùng kỳ năm 2012) đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; các biện pháp kiểm soát trong giải quyết chế độ nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH được các địa phương triển khai thực hiện có kết quả.

Thực hiện chính sách BHYT

Năm 2013, toàn Ngành đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 128.275.299 lượt người với số tiền ước chi 39.060,1 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2012; các biện pháp kiểm soát vật tư y tế có tần suất sử dụng lớn, tính hợp lý trong chỉ định của y, bác sỹ điều trị, cấp thuốc BHYT,... được nhiều địa phương triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi của người lao động và nhân dân tham gia BHYT, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi, đảm bảo quỹ BHYT cân đối và có kết dư để dự phòng.

Công tác chỉ trả chế độ và quản lý tài chính

Năm 2013, toàn Ngành thực hiện chi 160.233,9 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2012. Nhìn chung công tác quản lý tài chính tại các đơn vị trong toàn ngành được thực hiện nền nếp, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thực hiện an toàn, đúng đối tượng với nhiều hình thức chi trả như: qua ATM, qua hệ thống bưu điện (đến nay, đã có 62 tỉnh, thành ph thực hiện chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM, 61/63 BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chi trả qua hệ thống Bưu điện).

ng tác đầu tư quỹ BHXH, BHYT

Thực hiện phương án đầu tư quỹ 2013 đã được Hội đồng quản lý thông qua, trong năm công tác đầu tư quỹ đã đạt được những kết quả quan trọng, quy trình cho vay bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật và đạt hiệu quả cao, ước tính lãi thu được năm 2013 trên 19.200 tỷ đồng.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Về thực hiện đề án, dự án, chương trình công tác trọng tâm

Năm 2013, BHXH Việt Nam được Chính phủ giao thực hiện Đề án: đề xuất nội dung và dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam thay thế Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">94/2008/NĐ-CP và Nghị định số 90-CP;&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">116/2011/NĐ-CP; 02 đề án được giao năm 2012 tiếp tục thực hiện năm 2013 “Chiến lược phát triển Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020” và “Quy hoạch cơ sở vật chất của Ngành BHXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đến nay, Đề án “Chiến lược phát triển Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020” đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-TTG ngày 23/7/2013; 02 đề án còn lại đã hoàn chỉnh và trình Chính phủ xem xét.

Trong năm, các đơn vị trực thuộc được giao 275 công việc trọng tâm, kết luận giao ban và đề tài, đề án nghiên cứu khoa học; đã hoàn thành 251 công việc, đạt 91,3%; còn 24 công việc, đề tài, đề án chưa hoàn thành (trong đó 09 công việc đã trình và đang hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành; 06 công việc đang chờ ý kiến Chính phủ và các Bộ, ngành; 09 đề tài, đề án đang tổ chức thực hiện ở giai đoạn cuối, đang chờ Hội đồng nghiệm thu).

2. Về thực hiện các nhiệm vụ công tác kế hoạch, tài chính, kiểm tra, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền và các hoạt động sự nghiệp khác

- Công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được triển khai thực hiện có nề nếp. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tham mưu cho lãnh đạo Ngành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết01/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank"> 01/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số30/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank"> 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Việc ban hành và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Quy chế quản lý công sở... đã đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý. Công tác thống kê từng bước được chấn chỉnh, đi vào nề nếp, đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý và điều hành. Việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các địa phương được thực hiện đúng quy định. Trong năm đã thực hiện phân bổ và cấp phát kịp thời 415 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công tác kiểm tra tiếp tục được thực hiện theo quy định, chất lượng kiểm tra được nâng lên. Trong năm, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra 16.487 đơn vị (567 BHXH quận, huyện; 12.539 đơn vị sử dụng lao động; 1.493 cơ sở KCB và 1.888 đại lý thu, đại diện chi trả) và thực hiện kiểm tra tại 12 BHXH tỉnh, thành phố (trong đó, phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra liên ngành tại 01 tỉnh; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra liên ngành tại 02 tỉnh), 24 BHXH huyện, 55 đơn vị sử dụng lao động và 32 cơ sở KCB; kiểm tra thực thi công vụ tại 11 BHXH tỉnh, thành phố (qua kiểm tra đã phát hiện các vi phạm của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, kiến nghị thu hồi về quỹ gần 132 tỷ đồng (trong đó BHXH Việt Nam kiến nghị thu hồi 63,9 tỷ đồng)). Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục; các nội dung khiếu nại, tố cáo được xem xét kỹ lưỡng, khách quan, đúng quy định(tại cơ quan BHXH Việt Nam đã tiếp 273 lượt công dân đến hỏi về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, giảm 3% so với năm 2012; tiếp nhận, giải quyết 99 đơn khiếu nại, t cáo, trong đó đã trực tiếp trả lời dứt điểm một số vụ việc phức tạp, kéo dài). Việc cử cán bộ chuyên quản đi kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương được nhiều đơn vị thực hiện, trong đó một số đơn vị thực hiện tốt như: Thực hiện chính sách BHYT, Thực hiện chính sách BHXH, Pháp chế, Cấp sổ, thẻ...

- Trong năm, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Các nội dung tuyên truyền về Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án ”Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân” của Chính phủ, tham gia sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT,...được tập trung triển khai thực hiện. Các quy chế phối hợp với các cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được ký kết và triển khai khá hiệu quả. Nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và nhân dân trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Báo BHXH, Tạp chí BHXH đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành kịp thời phản ánh tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên cả nước (năm 2013, Báo BHXH đã phát hành 114 s với 2.525.406 bản; Tạp chí BHXH xuất bản 24 số bản in với 475.544 cuốn); Trang thông tin điện tử của Ngành đã kịp thời đăng tải, phản ánh thông tin chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ngành và hoạt động của các đơn vị trong và ngoài Ngành (năm 2013 đã có hơn 8 triệu lượt truy cập website BHXH, đưa tổng số lượt truy cập website BHXH từ khi đi vào hoạt động đến nay lên hơn 19 triệu lượt người).

- Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển. Năm 2013, BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; tích cực tham gia vào các hiệp hội, diễn đàn hợp tác như Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA), Diễn đàn Đền bù cho người lao động Châu Á (AWCF) và các Diễn đàn đầu tư trong khu vực và trên thế giới; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Quỹ BHXH Liên bang Nga; thiết lập quan hệ với đối tác Phần Lan... Tiếp tục thúc đẩy và phát triển các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương, tạo điều kiện để BHXH Việt Nam mở rộng quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm về BHXH, BHYT với các nước trong khu vực và thế giới (trong năm đã có 29 đoàn với 98 lượt cán bộ của BHXH Việt Nam đi công tác nước ngoài; 39 đoàn với 193 lượt chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế đến làm việc với BHXH Việt Nam).

- Chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Ngành tiếp tục được nâng cao, trong năm đã có 24 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, trong đó có 03 Đề án trình Chính phủ được triển khai nghiên cứu.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Ngành có sự phát triển mạnh mẽ; nội dung đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới bao gồm cả kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý. Trong năm 2013 đã tổ chức 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 1.209 cán bộ, viên chức trong Ngành, tăng 27% so với năm 2012.

- Công tác lưu trữ hồ sơ của các đơn vị trong Ngành đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo an toàn và khai thác thuận lợi hồ sơ khi cần thiết, trong đó đã tiếp nhận 127.901 hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng của các đơn vị trong Ngành; nhập dữ liệu, chỉnh lý và lưu kho 327.111 hồ sơ hưởng hàng tháng; nâng tổng số hồ sơ được quản lý, lưu trữ lên 3.540.275 hồ sơ.

- Phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo thuận lợi tối đa cho người dân tham gia và thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHYT tiếp tục được phát động, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng và thực hiện có kết quả; hoạt động của các cụm thi đua bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực; việc thẩm định hồ sơ khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, kịp thời khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt phát động thi đua hoặc trong các hoạt động công tác. Trong năm 2013 đã đề nghị trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 151 cá nhân, lao động tiên tiến cho 493 cá nhân và Tập thể lao động xuất sắc cho 84 đơn vị trong cơ quan BHXH Việt Nam.

- Công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng kế hoạch chương trình công tác và đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động thường xuyên của cơ quan và của Ngành có bước chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng cơ bản đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ngành. Trong năm đã tham mưu ban hành nhiều quy định, quy chế quản lý nội bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý; mua sắm trang bị máy chủ, máy tính xách tay, in ấn phát hành tài liệu, đĩa DVD về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO...; cải tạo, sắp xếp, bố trí phòng làm việc...đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động thường xuyên của BHXH các tỉnh, thành phố và của cơ quan.

3. Về ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm đã xây dựng, quản lý thống nhất lại hệ thống thư điện tử của cá nhân, đơn vị trong cơ quan, nâng cấp mạng nội bộ, lắp đặt và quản lý thiết bị phát sóng wifi tại 02 trụ sở, trang bị bổ sung, nâng cấp máy tính... Ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử trong nội bộ cơ quan nhằm tăng cường việc chuyển, nhận văn bản, tài liệu, trao đổi, giải quyết công việc trên hệ thống thư điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy; hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm Thi đua khen thưởng; Phần mềm Quản lý nhân sự tại cơ quan BHXH Việt Nam...

- Công tác cải cách thủ tục chính theo Nghị quyết số49/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ được tiếp tục chỉ đạo thực hiện (đến nay toàn Ngành có 118 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa và công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó 115 thủ tục hành chính đơn giản hóa theo Nghị quyết 49/NQ- CP và 03 thủ tục hành chính phát sinh do chính sách mới của nhà nước); công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được triển khai tại cơ quan BHXH Việt Nam và 14 BHXH tỉnh và 29 BHXH huyện. Hiện nay đã chuẩn bị các điều kiện để triển khai diện rộng trong phạm vi toàn Ngành theo yêu cầu của Chính phủ.

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện theo quy định. Các văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, công khai trong công tác quản lý, điều hành,... được ban hành kịp thời. Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được các đơn vị quan tâm thực hiện. Các kết luận thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý vi phạm, giải quyết đơn, thông tin, thư phản ánh về tham nhũng được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Kinh phí quản lý bộ máy đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định, trong năm toàn Ngành đã tiết kiệm được 18.354 triệu đồng.

4. Về xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan

Năm 2013, đã tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ một số đơn vị: Ban Pháp chế, Ban Thu, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến,... đảm bảo phù hợp với công tác quản lý và tình hình thực tế; phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan hoàn thiện, đang trình Chính phủ xem xét phê duyệt Nghị định thay thế Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">94/2008/NĐ-CP và Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">116/2011/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

Cũng trong năm, nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý về tổ chức cán bộ được thay thế, bổ sung. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng và bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng quy định của Trung ương, việc bảo vệ chương trình hành động, kiểm tra sát hạch đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm được duy trì nghiêm túc; trong năm đã bổ nhiệm 25 cán bộ lãnh đạo cấp Ban, 73 cán bộ quản lý cấp phòng; kỳ thi tuyển viên chức năm 2013 được tổ chức công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước (hiện nay đã thông báo kết quả để các thí sinh trúng tuyển đến làm việc từ đầu tháng 3 năm 2014). Thực hiện tiếp nhận 45 công chức, viên chức từ các đơn vị khác, xét tuyển đặc cách đối với 191 trường hợp (trong đó cơ quan BHXH Việt Nam tiếp nhận 11 công chức, viên chức và xét tuyển đặc cách 07 trường hợp) đảm bảo đúng quy định và phù hợp với vị trí việc làm. Chế độ, chính sách của công chức, viên chức được đảm bảo thực hiện theo quy định, trong năm, cơ quan BHXH Việt Nam đã cử 12 công chức, viên chức cơ quan dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp; 36 công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính; thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, chuyển ngạch cho 157 trường hợp... Việc thăm hỏi, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức ốm đau, hiếu, hỷ được thực hiện kịp thời.

III. QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CHUYÊN MÔN VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG CƠQUAN

1. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa tổ chức chính quyền với tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh ở các đơn vị được duy trì theo đúng quy chế làm việc; đảm bảo các điều kiện về kinh phí và phương tiện cho các tổ chức hoạt động theo đúng Điều lệ; tạo điều kiện để đại diện các tổ chức được tiếp cận đầy đủ thông tin về các chủ trương, chính sách chung và nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Phối hợp với cấp ủy tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương cho toàn thể cán bộ, viên chức và đảng viên như: Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 và phổ biến nhanh Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đảng bộ Khối về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"... Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cấp ủy để xây dựng quy chế phối hợp, xây dựng và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, sửa đổi Luật đất đai. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

2. Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức thành công Đại hội Công đoàn BHXH Việt Nam lần thứ V, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; triển khai hoạt động “Tháng Công nhân”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013)... được đông đảo đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức tham gia, hưởng ứng. Công tác nữ công tiếp tục được quan tâm; trong năm đã thành lập và duy trì Câu lạc bộ Yoga; tổ chức chu đáo, ấm cúng các hoạt động dành cho nữ cán bộ công chức, viên chức nhân các dịp 20/10, 8/3; các hoạt động phong trào “Phụ nữ tích cực hoạt động, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”... thường xuyên được phát động. Công tác thanh niên được chú trọng nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đảm bảo cơ sở vật chất cho tổ chức Đoàn thanh niên tại các đơn vị để tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác đoàn, tổ chức các hoạt động phong trào như: cuộc thi "Thanh lịch mùa xuân", vui Tet Trung thu, Lễ tuyên dương các cháu là con cán bộ, viên chức trong cơ quan có thành tích trong học tập...

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chức, viên chức trong cơ quan; việc tổ chức cho các hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan thăm lại chiến trường xưa, tri ân đồng đội, gặp gỡ, tặng quà công chức, viên chức là thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ, tham gia đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm và động viên quân dân huyện đảo Trường Sa được lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện. Các hoạt động quyên góp, ủng hộ theo chủ trương của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam được Công đoàn BHXH Việt Nam phát động kịp thời. Trong năm đã phát động cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt, “Quỹ vì người nghèo”, dự án "Ngân hàng bò" giúp người nghèo,... với tổng số tiền quyên góp trên 150 triệu đồng.

3. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức là đoàn viên công đoàn được lãnh đạo cơ quan và BCH Công đoàn cơ quan chú trọng. Trong năm đã tiếp tục hỗ trợ tiền ăn trưa; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức; duy trì, nâng cấp và thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể; thực hiện tốt việc thăm hỏi, hiếu hỷ đối với cán bộ, công chức, viên chức khi ốm đau hoặc có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ khó khăn đột xuất, sinh con, đám cưới cho trên 60 đoàn viên công đoàn.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả

Năm 2013 mặc dù còn gặp khó khăn nhưng tập thể Lãnh đạo Ngành và toàn thể cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, bám sát chương trình kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ngành triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao: Đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến hết năm 2013 đạt 63.018.443 người, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2012; năm 2013 số thu BHXH, BHYT đạt 164.450,4 tỷ đồng, vượt 3,32% kế hoạch giao năm 2013, tăng 25.696,1 tỷ đồng (18,5%) so với năm 2012; Các chế độ chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời, đúng quy định; công tác quản lý tài chính và chi trả chế độ BHXH, BHYT được thực hiện đảm bảo an toàn, thuận tiện, đúng đối tượng cho người tham gia và thụ hưởng; quỹ BHYT tiếp tục được cân đối và có kết dư để dự phòng.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành trong việc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách về BHXH, BHYT tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. Các quy chế, quy định quản lý, quy trình nghiệp vụ tiếp tục được bổ sung hoàn thiện; công tác chỉ đạo, hướng dẫn địa phương được tăng cường; thủ tục hành chính tiếp tục được rút gọn, tiêu chuẩn hóa theo hệ thống ISO và từng bước được ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức bộ máy được kiện toàn, công tác cán bộ có chuyển biến rõ nét, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan BHXH Việt Nam trong năm 2013 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục là:

- Một số chỉ tiêu kế hoạch giao chưa sát, chưa có những biện pháp hiệu quả để chỉ đạo địa phương đẩy nhanh công tác phát triển đối tượng, khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT (s tiền nợ đọng vẫn khá cao, xảy ra ở tất cả các địa phương với các mức độ khác nhau, đến 31/12/2013 số nợ là 6.425,6 tỷ đồng, chiếm 4,4% so với tổng số phải thu)

- Công tác phối hợp thanh tra liên ngành ở cấp Trung ương còn hạn chế, số cuộc thanh tra liên ngành chưa nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực BHYT.

- Một số đơn vị xây dựng chương trình công tác và đề án, dự án trọng tâm còn chưa phù hợp về nội dung, số lượng, thời gian hoàn thành dẫn đến phải điều chỉnh hoặc thực hiện không đảm bảo tiến độ, hiệu quả chưa cao.

- Thiếu phần mềm văn phòng phù hợp để làm đòn bẩy, động lực cho chuyển đổi tác phong, phương pháp làm việc tại Văn phòng.

- Công tác chỉ đạo, giám sát BHXH địa phương trong triển khai nhiệm vụ chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ.

- Công tác triển khai một số dự án xây dựng cơ bản còn chậm so với tiến độ đề ra.

- Việc chấp hành nội quy quy chế của công chức, viên chức ở một số đơn vị chưa nghiêm túc, chưa thực hiện tốt các quy định về văn hóa công sở, chưa tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên chất lượng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Ngành còn hạn chế.

- Công tác phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan để động viên tinh thần, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công chức viên chức còn chưa nhiều, chưa tạo thành phong trào sâu, rộng trong cơ quan. Việc tổ chức sinh hoạt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm còn hạn chế do công việc chuyên môn nhiều, cán bộ đoàn thể chủ yếu là kiêm nhiệm.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Năm 2013, kinh tế của đất nước tiếp tục gặp khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật về BHXH, BHYT chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, chế tài xử lý vi phạm còn bất cập, ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp còn hạn chế, vì vậy việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về thu, giảm nợ đọng và phát triển đối tượng hết sức khó khăn.

- Công tác chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đều, việc tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn quan liêu, kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy triệt để; nhận thức và năng lực của một số công chức, viên chức còn hạn chế, chưa kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, phù hợp.

- Chưa xây dựng được chiến lược công tác cán bộ lâu dài đảm bảo kế thừa và phát triển. Đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành còn thiếu, cơ cấu cán bộ chưa đồng bộ, bất hợp lý. Việc tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý còn hạn chế.

- Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ, quy chế phối hợp, trong kiểm tra, giám sát và giáo dục, vận động thành viên của tổ chức mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi nhiệm vụ còn hạn chế.

- Thu nhập của công chức, viên chức được đảm bảo ổn định do thực hiện chế độ tiền lương thí điểm nhưng thực tế đời sống của nhiều cán bộ công chức viên chức còn khó khăn do giá cả, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014.

Năm 2014 là năm tiếp theo của việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 cũng là năm tiếp tục được dự báo nền kinh tế đất nước sẽ có nhiều khó khăn, thách thức vì vậy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục hạn chế, yếu kém nỗ lực tham mưu cho Lãnh đạo Ngành chỉ đạo các địa phương, đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Những chỉ tiêu chủ yếu

a) Số người tham gia BHXH, BHYT là: 64.864.281 người, trong đó:

- Tham gia BHXH bắt buộc: 11.023.846 người;

- Tham gia Bảo hiểm thất nghiệp: 8.839.219 người;

- Tham gia BHXH tự nguyện: 187.753 người;

- Tham gia BHYT: 63.576.528 người.

b) Tổng thu BHXH, BHYT là: 218.819 tỷ đồng, trong đó

- Thu BHXH bắt buộc: 127.574 tỷ đồng;

- Thu quỹ BHXH tự nguyện: 690 tỷ đồng;

- Thu quỹ BHTN: 11.714 tỷ đồng;

- Thu quỹ BHYT: 53.341 tỷ đồng;

- Tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư tài chính: 25.500 tỷ đồng.

c) Tổng chi BHXH, BHYT là: 191.445 tỷ đồng, trong đó:

- Chi BHXH bắt buộc: 131.744 tỷ đồng;

- Chi BHXH tự nguyện: 100 tỷ đồng;

- Chi BHTN: 3.525 tỷ đồng;

- Chi BHYT: 56.076 tỷ đồng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020”; Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013 - 2020".

2.2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các ngành chức năng tham gia sửa đổi bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT phù hợp với yêu cầu thực tiễn; trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch cơ sở vật chất của ngành BHXH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" và triển khai thực hiện khi được Chính phủ phê duyệt; đồng thời tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các địa phương.

2.3. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý; áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động.

2.4. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2014; đảm bảo quỹ BHYT được cân đối và có kết dư để dự phòng.

2.5. Phối hợp với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng cùng với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2.6. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam.

3. Một số giải pháp chủ yếu

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014, các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

3.1. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm được giao trong năm. Chủ động bám sát chương trình công tác của Chính phủ, các bộ, ngành, kịp thời phối hợp, đề xuất các giải pháp giải quyết các nội dung còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và các đề án đã được Chính phủ phê duyệt, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2014.

3.2. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế quản lý; hoàn thiện, nâng cấp, xây dựng mới các phần mềm nghiệp vụ, phần mềm quản lý phục vụ hoạt động công tác của Ngành. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, nâng cấp hệ thống máy chủ, máy trạm, hệ thống mạng, kịp thời đầu tư phần mềm văn phòng và hạ tầng công nghệ thông tin theo kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

3.3. Triển khai có hiệu quả, chất lượng và đảm bảo tiến độ việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2008 vào hoạt động của các đơn vị; đồng thời chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

3.4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; đồng thời nhắc nhở, phê bình các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.5. Xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể thiết thực phù hợp với đặc thù của từng đơn vị nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất kỷ niệm 20 năm thành lập BHXH Việt Nam trong toàn thể cán bộ công chức viên chức cơ quan.

3.6. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm khắc phục tình trạng thụ động, quan liêu, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước, của Ngành.

Nhiệm vụ của Ngành trong năm 2014 và những năm tiếp theo hết sức nặng nề. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2013, vượt lên những khó khăn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam./.

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng Đảng ủy cơ quan;
- Văn phòng HĐQL;
- Công đoàn BHXH Việt Nam;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan;
- Lưu: VT, VP(3)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 
THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Báo cáo 366/BC-BHXH năm 2014 tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hiệu 366/BC-BHXH Ngày ban hành 27/01/2014
Ngày có hiệu lực 27/01/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Báo cáo 366/BC-BHXH năm 2014 tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Mục lục

Mục lục

Close