UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân có những chuyển biến rõ rệt; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được đẩy mạnh; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy có bước phát triển mới; công tác xây dựng lực lượng, đầu tư kinh phí, phương tiện cho công tác phòng cháy, chữa cháy được quan tâm. Do đó đã góp phần quan trọng trong kiềm chế sự gia tăng cháy nổ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đáng chú ý, thời gian gần đây, trong cả nước và trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra các vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh lớn nhỏ, nhà ở kết hợp kinh doanh gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do một số cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là ở những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao; công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng cháy, chữa cháy chưa được thường xuyên, sâu rộng; việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật chưa được thực hiện nghiêm túc, các điều kiện đảm bảo an toàn ở các cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và chủ động làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy; trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW; Kế hoạch số 04/KH- TU ngày 18/11/2015 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW.

b) Căn cứ vào nội dung Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 04/KH-TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 243/KH-UBND của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; trọng tâm là tuyên truyền, xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng, đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện đáp ứng yêu cầu theo phương châm bốn tại chỗ. Hàng năm phải đưa nhiệm vụ thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy vào chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy:

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình, người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành pháp luật và tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy.

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên phát sóng, đưa tin về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các tin, bài, hình ảnh hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra; xây dựng phóng sự, bài viết nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân để giáo dục, phòng ngừa chung.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép nội dung giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học.

d) Công an tỉnh chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng; tập trung huấn luyện về phương pháp tổ chức kiểm tra an toàn cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình; phương pháp huy động, tổ chức chữa cháy khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; cách sử dụng, quản lý, bảo dưỡng, bảo quản các phương tiện chữa cháy đã được trang bị.

3. Duy trì, phát triển phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy:

a) Các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo củng cố, xây dựng và phát triển phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy ở các cơ sở mà ngành mình quản lý nhằm huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động phòng cháy, chữa cháy ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gia đình; kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, đồng thời tăng cường đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo cho lực lượng này hoạt động hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ: “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”.

b) UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn hàng năm đưa các nội dung cụ thể về phòng cháy, chữa cháy vào kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Phải tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng; nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản theo cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy. Bố trí kinh phí đầu tư trang bị phương tiện, trang phục cho lực lượng dân phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA và Thông tư số 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an, phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương. Hàng năm tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10”.

4. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở:

a) Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện phải thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị mình để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo lên cấp trên và trao đổi với cơ quan công an cùng cấp để tập hợp báo cáo, chỉ đạo chung.

b) Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình cháy, nổ để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Hàng năm thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với các khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kho tàng lớn tập trung nhiều hàng hóa, chất dễ cháy, nổ; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, kiến nghị cơ sở khắc phục, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác chuyên môn, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác thẩm duyệt, kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

c) Hàng năm, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở địa phương mình thông qua các đoàn kiểm tra liên ngành; tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là cơ sở kinh doanh nhỏ, nhà liền kề vừa làm nhà ở vừa kinh doanh, cơ sở sản xuất tại các cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, cơ sở vui chơi giải trí, tập trung đông người… trên địa bàn quản lý; chú ý đến các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và chống cháy lan; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

d) Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trước khi cấp phép xây dựng. Trong quy hoạch xây dựng phải chú trọng đến các giải pháp về khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... tổ chức tốt công tác thường trực chữa cháy và huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Khi xảy ra cháy, nổ phải khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng chống phá.

b) Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tính chuyên nghiệp, cơ động, kỷ luật chặt chẽ, rèn luyện sức khỏe, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý, cứu chữa các vụ cháy, nổ ngay từ ban đầu. Tổ chức tốt công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ- CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng tại các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao chiến thuật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng.

6. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng và cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới:

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn thường xuyên quan tâm đầu tư kinh phí đảm bảo các điều kiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng do mình quản lý hoạt động tốt, có hiệu quả.

b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai Đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Báo cáo, đề xuất Bộ Công an tăng cường biên chế, trang cấp bổ sung các phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn xây dựng trụ sở Đội chữa cháy khu vực Phố Nối A và Đội chữa cháy khu vực Văn Giang; tăng cường cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào các đề án, chủ trương và định hướng phát triển của tỉnh, có kế hoạch đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Công an tỉnh tổng hợp chung).

Giao Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 11/CT-CTUBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số hiệu 11/CT-CTUBND Ngày ban hành 10/10/2017
Ngày có hiệu lực 10/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hưng Yên Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 11/CT-CTUBND năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Mục lục

Mục lục

Close