ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/CTr-UBND

An Giang, ngày 02 tháng 6 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy đã được cấp ủy và UBND các cấp quan tâm, chỉ đạo, điều hành đã nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của quần chúng nhân dân trước hiểm họa và tác hại của ma túy; đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Công tác đấu tranh với hoạt động của tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, qua đó đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tội phạm về ma túy, xóa bỏ các "điểm nóng", ngăn chặn tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện nghiêm minh. Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa thực sự vững chắc, hiểm họa ma túy còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Công tác lập hồ sơ quản lý đối tượng nghiện, tổ chức cai nghiện, dạy nghề, quản lý sau cai nghiện còn hạn chế, tỷ lệ tái nghiện còn cao; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong quản lý giáo dục, giúp đỡ người nghiện đôi lúc chưa được chặt chẽ, thường xuyên; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy chưa đi vào chiều sâu, chưa thật sự dấy lên phong trào toàn dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, và tố giác tội phạm; các mô hình hay chưa được xây dựng và nhân rộng; tội phạm và người nghiện ma túy còn có xu hướng tăng, việc lây nhiễm HIV/AIDS do tiêm chích ma túy chiếm tỷ lệ khá cao.

Cùng với diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy trên toàn quốc, tình hình tội phạm và người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó một bộ phận người dân chưa ý thức về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, một số có nhận thức sai lầm cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện; lối sống thực dụng, ăn chơi đua đòi là nguyên nhân cơ bản làm gia tăng người nghiện ma túy, điều đáng quan ngại là tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp (ma túy “đá”) có xu hướng tăng nhanh trong giới trẻ trong khi đó việc tổ chức cai nghiện hiệu quả còn hạn chế, một thời gian dài (năm 2014, 2015) tỉnh chưa có hình thức quản lý, giáo dục hoặc áp dụng các biện pháp chế tài, xử lý hành chính phù hợp đối với người nghiện ma túy, từ đó đã làm gia tăng số người nghiện ngoài xã hội qua các năm (năm 2014: 1.951 người nghiện ma túy, năm 2015: có 2.200 người và đến cuối năm 2016 có 3.336 người nghiện ma túy; chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2017 tăng thêm 482 người nghiện) hiện toàn tỉnh có trên 4.000 người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát, tạo ra “nguồn cầu” lớn kích thích tội phạm ma túy hoạt động, người nghiện ma túy “đá” sau một thời gian dài sẽ xảy ra tình trạng “ngáo đá” làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nhiều hậu quả khó lường khác do “ngáo đá” gây ra; cùng với tính sẵn có của các loại ma túy “trên thị trường” các đối tượng “đầu trên” ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tăng cường hoạt động, móc nối với đối tượng hình sự, TNXH, nghiện nặng ở địa phương… hình thành các nhóm, các đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng các chất ma túy, song song đó để có tiền sử dụng ma túy phần lớn người nghiện ma túy đã tham gia hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy, các hoạt động phạm hình sự và các tệ nạn xã hội khác gây mất an ninh trật tự.

Mặt khác việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, chương trình hành động phòng, chống ma túy của Chính phủ và các Bộ, Ngành, từng nơi, từng lúc chưa được triển khai thực hiện nghiêm túc; Năng lực, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống ma túy, chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo điều hành công tác này cùng với sự quan tâm phối hợp thực hiện của các ngành, đoàn thể đôi lúc chưa thường xuyên và chặt chẽ.

Công tác lập hồ sơ quản lý đối tượng nghiện, tổ chức cai nghiện, dạy nghề, quản lý sau cai nghiện còn hạn chế, tỷ lệ tái nghiện còn cao; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong quản lý giáo dục, giúp đỡ người nghiện đôi lúc chưa được chặt chẽ, thường xuyên; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy chưa đi vào chiều sâu, chưa thật sự dấy lên phong trào toàn dân tích cực phát hiện và tố giác tội phạm; các mô hình hay chưa được xây dựng và nhân rộng.

Xuất phát từ tình hình trên, đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2011 - 2015, để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; UBND tỉnh An Giang ban hành Chương trình chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống ma túy; thực hiện tốt Chỉ thị 21-CT/TW và Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy; từng bước kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Ngăn chặn có hiệu quả các nguồn cung cấp ma túy, tăng tỷ lệ phát hiện bắt giữ đối tượng, thu giữ ma túy trong toàn tỉnh từ 5%; hạn chế đến mức thấp nhất các tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, triệt xóa không để tồn tại trên 1 năm các điểm, tụ điểm, phức tạp về ma túy và các điểm sản xuất trái phép các chất ma túy.

- Kiềm chế, tiến tới giảm dần tỷ lệ gia tăng người nghiện mới so với năm trước; kiềm chế, làm giảm 1% số người nghiện số người nghiện hiện có ở địa bàn, và 1% số xã, phường, thị trấn có ma túy; tổ chức cai nghiện theo hướng có hiệu quả, bền vững.

- Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, phòng chống tái nghiện, 80% số người nghiện được phát hiện và quản lý, tổ chức cai nghiện phù hợp. Hằng năm, mỗi huyện, thị, thành phố phải xây dựng được một mô hình có hiệu quả về phòng, chống ma túy.

- Quản lý chặt chẽ việc lưu thông, sản xuất, sử dụng hợp pháp các chất ma túy, không để lợi dụng kinh doanh hợp pháp các tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần vào các mục đích bất hợp pháp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành, của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao năng lực các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, huy động, phát hiệu hiệu quả các nguồn lực hợp pháp tham gia công tác phòng chống ma túy.

2. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về phòng chống ma túy với các hình thức phong phú, nội dung phù hợp với khu vực, nhóm đối tượng, thông qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt chú ý đến xu hướng và tác hại của ma túy tổng hợp, chất hướng thần và các loại ma túy mới. Nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy có hiệu quả, lồng ghép với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế xã hội khác.

3. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, chú ý ngặn chặn mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, các điểm, tụ điểm phức tạp trong nội địa. Nâng cao hiệu quả phối hợp phòng chống ma túy giữa các lực lượng chức năng và các tổ chức quốc tế.

4. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để thất thoát chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần, kịp thời phát hiện và triệt xóa việc trồng cây có chất ma túy và việc điều chế, sản xuất ma túy trên địa bàn tỉnh.

5. Thường xuyên rà soát kịp thời phát hiện quản lý giáo dục người nghiện ma túy, tổ chức thống kê, phân loại người nghiện để có biện pháp giáo dục quản lý và tổ chức cai nghiện phù hợp, tổ chức tốt công tác cắt cơn giải độc, tư vấn tâm lý, cai nghiện và hỗ trợ đào tạo nghề sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

III. GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống ma túy

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-Ctr/TU ngày 07/7/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện chỉ thị 21- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và kết luận số 95-KL/TW, cần có sự phân công thành viên trong cấp ủy theo dõi, chỉ đạo công tác này; xác định công tác phòng, chống tệ nạn ma túy là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể định kỳ tổ chức sơ kết, kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy của đơn vị, địa phương; qua đó, có kế hoạch và biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy bằng cách đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch hoạt động, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền; cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy, ưu tiên tăng cường lực lượng, nâng cao nâng lực cho lực lượng chuyên trách và cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về công tác phòng chống ma túy. Đảm bảo các nguồn lực, có chính sách đãi ngộ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng chống ma túy. Kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống và cai nghiện ma túy để khen thưởng, động viên, khuyến khích, điển hình nhân rộng.

- Tăng cường thực hiện chức năng giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với công tác phòng, chống ma túy tại các đơn vị, địa phương; qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật cho phù hợp.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

- Thống nhất định hướng nội dung tuyên truyền giáo dục về phòng chống ma túy, xây các nội dung chương trình tuyên truyền theo hướng chuyên sâu phù hợp với từng nhóm đối tượng. Có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và được triển khai sâu rộng đến từng người, từng gia đình, cơ quan, đoàn thể, khóm, ấp, đặc biệt chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy với sự tác hại của ma túy.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng như báo, đài truyền thanh, truyền hình, trang mạng xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Kết hợp giữa truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền trực tiếp với nội dung phong phú, phù hợp với từng khu vực, nhóm đối tượng; quan tâm đến các đối tượng có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp với các Sở, Ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình hành động; tích cực tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật phòng, chống ma túy; nhận thức được tác hại của ma túy và các biện pháp phòng tránh; thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm và người nghiện ma túy; tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi trái phép liên quan đến ma túy, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, phòng chống tái nghiện và hòa nhập tốt với cộng đồng.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy

- Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh và triệt xóa không để hình thành các tổ chức, tụ điểm phức tạp, "điểm nóng" về ma túy trong nội địa, ngặn chặn có hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới và sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy cần làm tốt vai trò tham mưu và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nắm chặt tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển ma túy và người nghiện ma túy ở từng địa bàn để chủ động có kế hoạch phòng, chống, tạo môi trường xã hội lành mạnh.

- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ, nhóm tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng công tác điều tra, nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử các vụ án về ma túy. Đối với các vụ án điểm, nghiêm trọng, khi đưa ra xét xử cần tổ chức công khai để góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách và hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như karaoke, quán bar, vũ trường, …, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

- Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, triệt xóa việc điều chế, sản xuất trái phép và trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh; Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội về ma túy.

4. Công tác điều trị, cai nghiện ma túy

- Rà soát, thống kê, phân loại quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, tổ chức cho tất cả người nghiện khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp; áp dụng các biện pháp quản lý giáo dục người nghiện ma túy và tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai, phòng ngừa tái nghiện.

- Tiếp tục triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, Chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone); tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở này không để đối tượng ma túy lợi dụng để hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Cần tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và ngoài nhân dân để triển khai thực hiện chương trình này có hiệu quả.

5. Công tác hợp tác quốc tế

- Mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn tài trợ, kỹ thuật công nghệ, năng lực quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy, tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai đối với các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong phòng, chống ma túy.

- Tăng cường hợp tác phòng, chống và kiểm soát ma túy với các tỉnh Kandal, Takeo Vương quốc Campuchia thông qua hoạt động của các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO).

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh:

Tập trung chỉ đạo lực lượng tăng cường quản lý địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng các loại hình kinh doanh, dịch vụ như: Khách sạn, vũ trường, quán bar, karaoke, nhà hàng… để tổ chức mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy; triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh triệt xóa các đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy; tiếp tục thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa người sử dụng ma túy trái phép vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND, ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án tiếp nhận người nghiện ma túy vào Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ lập hồ sơ và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án trong Chương trình khi Bộ Công an. triển khai thực hiện, bao gồm:

- Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

- Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

- Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

- Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp các Sở ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang” đến năm 2020 theo hướng giảm dần cai nghiện bắt buộc, tăng dần cai nghiện, điều trị nghiện tự nguyện; đẩy mạnh các hoạt động xã hội để giúp đỡ những người đã qua cai nghiện tái hòa nhập công đồng, chống tái nghiện.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh.

Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện cho người nghiện ma túy thuộc các xã khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh; kế hoạch liên ngành về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch thực hiện phong trào tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng tài liệu và tổ chức tuyên truyền phòng, chống và cai nghiện ma túy kết hợp với phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người; trong đó, chú trọng tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội, nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Xây dựng kế hoạch thực hiện khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy”, lồng ghép các nhiệm vụ của Dự án này vào Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình mục tiêu “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội”.

Triển khai xây dựng được ít nhất mô hình cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực biên giới; khu vực thành phố và khu vực đồng bằng.

3. Sở Y tế:

Tiếp tục mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, bảo đảm thuận tiện cho người dùng, đồng thời tập trung nghiên cứu, đưa vào sử dụng các bài thuốc, loại thuốc cắt cơn, điều trị do Việt Nam sản xuất, nhất là ứng dụng các phương pháp điều trị những rối loạn do sử dụng, nghiện ma túy tổng hợp để kiểm soát hành vi loạn thần, hoang tưởng, "ngáo đá" gây hậu quả xấu cho xã hội; tổ chức lồng ghép các biện pháp giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua sử dụng ma túy; đề xuất đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng y tế địa phương trong việc xác định tình trạng nghiện và điều trị cho người nghiện.

Tổ chức đào tạo, tập huấn cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn nghiện, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì phối hợp với Công an tinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy kết hợp với phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS và Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho phóng viên, biên tập viên, cán bộ Đài truyền thanh cấp huyện, xã và các đơn vị có liên quan, góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.

Chủ trì biên soạn, tổ chức thẩm định, cấp phép xuất bản các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy để phục vụ công tác tuyên truyền trên toàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch thực hiện khi Bộ Thông tin và truyền thông triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư; thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hóa nhằm hạn chế phát sinh tệ nạn xã hội; chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Xây dựng kế hoạch thực hiện khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy”.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa ma túy xâm nhập vào các cơ sở giáo dục, nhất là đối với các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; chỉ đạo các trường phối hợp với các ngành chức năng và gia đình tăng cường quản lý, giáo dục số học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động ma túy; nghiên cứu đưa nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy vào chương trình giảng dạy ngoại khóa ở các cấp học.

Xây dựng kế hoạch thực hiện khi Bộ Giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy”.

7. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tăng cường thực hiện các giải pháp để ngăn chặn, xử lý tình trạng thẩm lậu ma túy từ phía Campuchia vào địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Dự án “Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc Bộ Quốc phòng”.

8. Sở Công Thương: Phối hợp Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất trong công nghiệp, trong y tế, thuốc tân dược gây nghiện, chất hướng thần không để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp liên quan đến ma túy. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí đảm bảo để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tham gia, phối hợp chặt chẽ với các ngành trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy thời gian tới.

10. Sở Tư pháp: Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan rà soát các văn bản pháp quy cũng như chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; đề xuất sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp pháp luật về phòng, chống ma túy cho phù hợp với thực tiễn.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy; bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa công tác vận động tuyên truyền giáo dục với việc thực hiện kỷ cương, pháp luật, đồng thuận cao nhận thức của người dân xem người nghiện như người bệnh, cần hỗ trợ để người nghiện điều trị, cai nghiện, hạn chế tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc lập hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy theo các Nghị định của Chính phủ.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy cho đoàn viên, hội viên; xây dựng mô hình phòng, chống ma túy phù hợp và thực hiện có hiệu quả hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy tại cộng đồng. Phối hợp với các ngành liên quan vận động nhân dân thực hiện tốt Dự án "Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy"; gắn nội dung phòng, chống ma túy với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; trong đó chú ý xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đoàn TNCS HCM: Tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp số 1158/KH-CAT-TĐAG ngày 26/5/2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến.

Liên đoàn lao động tỉnh: Triển khai các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông chuyển đổi hành vi cho cán bộ, công nhân viên chức lao động về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; hoạt động truyền thông trực tiếp, truyền thông tổ nhóm; xây dựng và cấp phát tài liệu truyền thông về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội đến công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy trong công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020. Triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch phòng, chống ma túy giữa các cấp Công đoàn với Công an cùng cấp trên địa bàn.

Triển khai cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động ký cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp: Phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án về ma túy trên địa bàn; chú trọng xác định các vụ án trọng điểm để xét xử lưu động ở địa bàn xảy ra vụ án nhằm tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Hướng dẫn tòa án nhân dân cấp huyện thống nhất tổ chức thực hiện việc xét xử tội phạm ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền cấp cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tăng cường quản lý, xử lý các loại đối tượng nghiện ma túy, nhất là việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật và tăng cường công tác quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng.

Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình về cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; mô hình quản lý, cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện; giúp đỡ, hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ các nội dung của Chương trình này các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập hợp báo cáo về trên theo quy định.

- UBND tỉnh chọn địa bàn thành phố Long Xuyên làm điểm để thực hiện Chương trình này. Giao Công an tỉnh chủ động phối hợp với UBND thành phố Long Xuyên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn Long Xuyên; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức triển khai, thực hiện trong tháng 7 năm 2017.

Trên đây là Chương trình phòng, chống ma túy tỉnh An Giang đến năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chương trình 326/CTR-UBND năm 2017 phòng, chống ma túy tỉnh An Giang đến năm 2020

Tên tiếng Anh Chương trình 326/CTR-UBND năm 2017 phòng, chống ma túy tỉnh An Giang đến năm 2020
Số hiệu 326/CTR-UBND Ngày ban hành 02/06/2017
Ngày có hiệu lực 02/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh An Giang Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Chương trình 326/CTR-UBND năm 2017 phòng, chống ma túy tỉnh An Giang đến năm 2020
Mục lục

Mục lục

Close